Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ [МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ] -Див. Міжна-родні економічні відносини.

СВІТЧ (СВИТЧ] - 1. Ліквідація раніше взятих зобов'язань і завершення операцій з одним видом цінних паперів, валют та перехід до операцій з іншими видами. 2. Переуступка третій стороні залишку боргу за двосторон-нім розрахунком між двома країнами зі знижкою проти офіційного курсу. 3. Опера-ції. дії, спрямовані на використання блоко-ваного, замороженого рахунку.

СВІФТ [СВИФТ] - автоматизована система здійснення між-народних грошових розрахунків і платежів з використанням комп'ютерів і міжбанків-ських телекомунікацій. Створена в 1973 р. у Брюселі представниками 240 банків 45 країн світу з метою спрощення та уніфікації між-народних розрахунків. Працює з 1977 р.

СВОБОДА ВИБОРУ [СВОБОДА ВЫБОРА] - 1. Право власника вільно використовувати на свій розсуд наявні ресурси і гроші. 2. Пра-во працівників вибирати за своїм бажанням місце і вид праці. 3. Право споживачів віль-но витрачати свої кошти на задоволення власних потреб.

СВОБОДА ДОГОВОРУ (СВОБОДА ДОГОВОРА] - основоположний принцип договір-ного права, який означає, що сторони дого-вору за власним розсудом вирішують питан-ня про укладення договору, його зміст, умо-ви і відповідальність за виконання.

СВОБОДА ПІДПРИЄМНИЦТВА (СВОБОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА] - право під-приємства, фірми, компанії використовува-ти економічні ресурси для виробництва то-варів за власним вибором і продавати това-ри на вибраних ними ринках.

СВОБОДА ТОРГІВЛІ (СВОБОДА ТОРГОВЛИ] - відсутність будь-яких бар'єрів і обме-жень у торгівлі між фірмами, особами, дер-жавами. Принцип свободи торгівлі реалізу-ється, як правило, у вільній економічній зоні. Див. також Зона вільної торгівлі.

СВОП (СВОП] - операція обміну національної валюти на іноземну із зобов'язанням зворотного обміну через певний час.

СВОПІНГ [СВОПИНГ] - продаж і наступна, майже одночасна, купівля цінних паперів,
що здійснюється з метою уникнення подат-ків, які доводиться платити за умови трива-лого володіння цінними паперами.

СВОП-КУРС [СВОП-КУРС] - ціни одночас-ної купівлі і продажу банками іноземної ва-люти за умови розрахунків за ними у різні дати.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія