Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА [МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА] - здійснення гро-шових операцій (міжнародна торгівля, ін-вестиції), що пов'язують країни світу і від-буваються в межах міжнародної валютної системи, яка охоплює національні валютні системи і зовнішні валютні ринки.

СВІТОВА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА [МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА] - міжнародна організація, створена у 1961 р. разом з ООН та Продовольчою і с.-г. організацією ООН (ФАО) з метою боротьби з нерівномірним розподілом продуктів харчу-вання, а також стимулювання економічно-го і соціального розвитку країн шляхом на-дання продовольчої допомоги.

СВІТОВА УГОДА [МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ] - угода між сторонами-партнерами іноземних держав про припинення (розв'я-зання) виникаючих між ними претензій,
суперечок шляхом взаємних двосторонніх поступок. Кожна із сторін відмовляється від будь-яких майнових чи інших прав.

СВІТОВА ЦІНА [МИРОВАЯ ЦЕНА] - грошо-вий вираз інтернаціональної (міжнародної) вартості товару, що реалізується на світово-му ринку. Практично виступає як усередне-на ціна найважливіших продавців і покуп-ців певного товару або як ціна основних цен-трів міжнародної торгівлі, яка встановлю-ється залежно від кон'юнктури світового ринку під час здійснення великомасштаб-них і регулярних угод у вільно конвертова-ній валюті.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО [МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО] - взаємопов'язані і взаємодіючі господарства різних країн світу, що функці-онують за погодженими правилами, послі-довне їх об'єднання в єдину світову (світогос-подарську) систему. Сукупність національ-них економік країн світу, пов'язаних між собою мобільними факторами виробництва.

СВІТОВИЙ КОНГРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇН-ЦІВ (СКВУ) (МИРОВОЙ КОНГРЕСС СВОБОДНЫХ УКРАИНЦЕВ (МКСУ)] - позапар-тійна громадська організація, створена в 1967 р. як координаційний центр україн-ської еміграції з метою згуртування різних українських об'єднань та угруповань за кор-доном. Об'єднує понад 150 організацій з різ-них країн. Керівним органом є конгрес, який скликається через п'ять років, а між конгре-сами-секретаріат, очолюваний президією. Базується в м. Торонто (Канада), друкований орган - "Вісник Світового Конгресу вільних українців".

СВІТОВИЙ РИНОК [МИРОВОЙ РЫНОК] - 1. Сфера стійких товарно-грошових від-носин між країнами, що базуються на між-народному поділі праці та інших факторів виробництва. 2. Сукупність національних ринків країн земної кулі, зв'язаних між со-бою зовнішньою торгівлею, наданням транс-портних послуг або іншими видами еконо-мічних відносин. Обсяг С.р. визначають як суму обороту між країнами.

СВІТОВІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ [МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ] - Див. Міжна-родні фінансові центри.

СВІТОВІ ЦІНИ [МИРОВЫЕ ЦЕНЫ] - Див. Ціни світового ринку.

СВІТОГОСПОДАРСЬКА СИСТЕМА [МИРОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА] - Див. Сві-тове господарство.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія