Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

САНУВАННЯ [САНИРОВАНИЕ] -Див. Са-нація.

САТАНГ [САТАНГ] - грошова одиниця Таї-ланду, дорівнює 1/100 бата (тікаля).

САТЕЛІТ [САТЕЛИТ] - 1. В астрономії - супутник планети. 2. Держа-ва, яка є формально незалежною, але фак-тично підпорядкована іншій, більшій імпе-ріалістичній державі. 3. Переносно-покір-ний виконавець чужої волі, поплічник.

САТИСФАКЦІЯ [САТИСФАКЦИЯ] - 1. У вищих сус-пільних, ділових колах вчинення особою, що спричинила моральні чи інші збитки (пони-зила імідж, принизила честь) іншій людині, зворотних дій (прилюдне вибачення, від-кликання оприлюдненої негативної інфор-мації, матеріальне відшкодування).

СВІДОК [СВИДЕТЕЛЬ] -особа, яка володіє відомостями (інформацією) про обставини, що мають значення для даної судової спра-ви і яку викликають у слідчі органи чи до суду для свідчення.

СВІДОЦТВО [СВИДЕТЕЛЬСТВО] - 1. Доку-мент, що підтверджує що-небудь. 2. Титул, який підтверджує право володіння части-ною капіталу фірми. Розрізняють такі види С.: заставне - документ про заставу бор-жником майна, що дає кредитору право про-дажу його у разі несплати боргів у строк; про внески - банківський сертифікат, що під-тверджує факт внесення клієнтом коштів і визначає умови подальших надходжень, зняття з даного рахунку, сплати процентів;
про походження товару -документ, що під-тверджує країну походження товару і який видається митною владою цієї країни; пайо-ве- документ, що підтверджує внесення паю, але не належить до цінних паперів і не може бути переданим іншій особі; страхо-ве - тимчасовий страховий документ, що видається страховиком під час укладення угоди страхування до моменту видачі полісу.

СВІДОЦТВО КАРАНТИННЕ [СВИДЕТЕЛЬСТВО КАРАНТИННОЕ) - виданий офіційни-ми санітарно-епідеміологічними органами документ, що засвідчує неушкодженість, незараженість, нешкідливість експортова-них товарів в іншу країну і їх відповідність санітарно-епідеміологічним, екологічним, медичним та іншим нормам. Як правило, карантинному нагляду підлягають насіння, овочі, плоди, окремі види сировини рослин-ного походження, щоб запобігти проник-ненню потенційних носіїв хвороб, шкідни-ків до країни-імпортера.

СВІДОЦТВО ПАЙОВЕ [СВИДЕТЕЛЬСТВО ПАЕВОЕ] - письмове свідоцтво про сплату засновницького внеску, видане пайовикам, членам колективу, товариства з обмеженою відповідальністю тощо. С.п. має юридичну силу.

СВІНГ [СВИНГ} - 1. Верхня межа клірингового креди-тування, клірингових взаємних розрахун-ків, що здійснюються фірмами за двосто-ронніми угодами; встановлюється фірмами у процентному відношенні до обсягу товаро-обороту сторін. 2. Коливання курсу валют і цінних паперів на біржі. З. У США - кредит-на лінія, що відкривається банками для сво-їх клієнтів.

СВІТИНГ, СВЕЙТИНГ [СВИТИНГ. СВЕЙТИНГ] - най-тяжча форма експлуатації працівників.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія