Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

САНКЦІЇ БАНКІВСЬКІ [САНКЦИИ БАНКОВСКИЕ] - система примусових заходів фінансового покарання, впливу на своїх клі-єнтів за порушення ними договірних зобов'-язань та засіб відшкодування збитків, втра-ченої вигоди. Здійснюються шляхом підви-щення процентних ставок за прострочені позички, штрафів за порушення розрахун-кової і кредитно-платіжної дисципліни тощо.

САНКЦІЇ ДОГОВІРНІ [САНКЦИИ ДОГОВОРНЫЕ] - заходи примусового впливу на порушників правил нормативного ведення господарської та фінансової діяльності шля-хом штрафування (накладення санкцій) за невиконання умов договору.

САНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНІ [САНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ] - визначена законами дер-жави, угодами, договорами, контрактами система примусових заходів щодо фізичних і юридичних осіб, які порушують встанов-лений законом порядок майнових відносин, здійснення господарсько-фінансової діяль-ності, стосунків з державними, фінансови-ми, кредитними, податковими органами або фінансово-майнові умови під час виконання договірних зобов'язань. Види і розміри С.е. (штрафів, пені, неустойок, призупинення фінансових банківських розрахунків, зак-риття рахунків у банках тощо) встанов-люються органами державного управління.

САНКЦІЇ КРЕДИТНІ (САНКЦИИ КРЕДИТНЫЕ] - Див. Санкції банківські.

САНКЦІЇ ФІНАНСОВІ [САНКЦИИ ФИНАНСОВЫЕ] - заходи примусового впливу на порушників правил фінансово-господар-ської діяльності шляхом застосування фі-нансових важелів державними та іншими органами (закриття або замороження ра-хунків у банках, запровадження картотеки, вилучення матеріальних засобів і грошей тощо).

САНКЦІЇ ШТРАФНІ [САНКЦИИ ШТРАФНЫЕ] -Див. Штрафні санкції.

САНКЦІЯ [САНКЦИЯ] - 1. Визначена дер-жавними законодавчими актами, угодами, договорами, контрактами примусова відпо-відальність за порушення правових, майно-вих норм, умов договорів, контрактів, що призводить до негативних майнових, фі-нансових, господарських чи підприємниць-ких результатів. 2. Частина (розділ) офіцій-ного юридичного документа (угоди, догово-ру, контракту), в якій зазначаються майно-ва, грошова відповідальність сторін чи інші правові наслідки у разі невиконання однією зі сторін умов відповідного юридичного документа. 3. У міжнародних відносинах- засоби впливу (економічні, політичні, мо-рально-етичні, військові), які застосовують до держави у разі порушення нею норм між-народного права, умов міжнародних кон-венцій, невиконання договірних зобов'я-зань, здійснення агресивних щодо інших держав дій. 4. Каральний захід (напр. сан-кція прокурора на арешт, обшук).

САНТИ... [САНТИ...] - у складних словах означає "сота частина". Напр., сантиметр, сантилітр, сантиграм.

САНТИМ [САНТИМ] - 1. Грошова одиниця Франції до 1795 р. 2. Розмінна монета ряду країн: Франції- 1/
100 французького франка: Алжиру-1/100 алжирського динара; Бельгії - 1/100 бель-гійського франка; Мальти - 1/100 мальтій-ського фунта; Швейцарії - 1/100 швейцар-ського франка (інша назва його тут - рап) та інших країн.

САНТИМЕТР [САНТИМЕТР] - 1. Одиниця довжини, що дорівнює 1/100 лі. 2. Лінійка або стрічка, на яку нанесено розмітку у сантиметрах. 3. Одини-ця електричної ємності. 4. Одиниця індук-тивності.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія