Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

САМОПРАВНІСТЬ [САМОУПРАВСТВО] - самовільне (свавільне) здійснення свого дійсного або уявного права, заперечуваного іншою особою. В Україні карається законом.

САМОРЕГУЛЮВАННЯ (САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ] - форма управління економічними процесами (ведення господарства), за якої досягається ситуація пропорційної збалан-сованості сукупних економічних показни-ків - результатів діяльності, що дають змогу стабільно автоматично підтримувати бажа-ний ефективний режим функціонування системи (організації, підприємства) в ціло-му, одержувати стабільні прибутки.

САМОСВІДОМІСТЬ [САМОСОЗНАНИЕ] - усвідомлення людиною самої себе у своїх стосунках з людьми, народом, державою і навколишньою дійсністю.

САМОСЕРТИФІКАЦІЯ [САМОСЕРТИФИКАЦИЯ] - визначення і докумен-тальне підтвердження технічних, техноло-гічних, біологічних, хімічних, екологічних, споживчих характеристик продукції, това-ру, здійснене самим товаровиробником за певними стандартами, нормативами і пред-ставлене транспортним органам або покуп-цям чи споживачам товарів. Широко вико-ристовується у країнах з високою культурою підприємницьких відносин.

САМОСТРАХУВАННЯ [САМОСТРАХОВАНИЕ] - 1. Створення страхувальником осо-бистих страхових (резервних) фондів за ра-хунок регулярних відрахувань, відкладання грошових коштів. 2. Децентралізована фор-ма створення натуральних і грошових стра-хових фондів безпосередньо юридичними і фізичними особами. Застосовується насам-перед у промислових об'єднаннях, результа-ти виробничої діяльності яких особливо піддатливі несприятливому впливу погод-них умов.

САМОУПРАВЛІННЯ [САМОУПРАВЛЕНИЕ] - спосіб, режим управління підприємством, за яким основні функції управління його ді-яльністю здійснює саме підприємство, без зовнішнього втручання.

САМОФІНАНСУВАННЯ [САМОФИНАНСИРОВАНИЕ] - здійснення фінансово-госпо-дарської діяльності підприємства, за якою не тільки поточні витрати, а й капіталовкла-дення забезпечуються за рахунок власних фінансових джерел.

САН [САН] - звання, пов'язане з почесним становищем, високою посадою у службовій ієрархії; звання священнослужителя.

САНАЦІЯ [САНАЦИЯ] - комплекс дій, заходів, вживаних державою, її органами, банківськими інституціями, спрямованих на попередження фінансового спаду, бан-крутства організацій, фірм різної форми власності, поліпшення їхнього фінансового стану. Здійснюється шляхом надання додат-кових кредитів, інвестицій, випуску чи за-купівлі цінних паперів, створення режиму найбільшого сприяння: пільгового оподат-кування, надання митних пріоритетів, реорганізації і технічного переоснащення виробництва, перепрофілювання номен-клатури виготовлюваної продукції тощо.

САНДВІЧ [САНДВИЧ] -1. Бутерброд з будь-яким наповненням (за-кускою). 2. Переносно-жива реклама, лю-дина, яка когось чи щось рекламує, носячи на собі спереду і ззаду рекламні засоби.

САНІТАРІЯ [САНИТАРИЯ] - галузь гігієни; система гігієнічних норм, правил, заходів, спрямованих на оздоровлення умов життєзабезпечення, побуту, здоров'я і пра-ці людей; норми дотримання правил особис-тої, виробничої та іншої гігієни.

САНІТАРНА ІНСПЕКЦІЯ [САНИТАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ] - орган державного санітар-ного нагляду, який здійснює контроль за са-нітарним станом, дотриманням відповідних норм і правил на підприємствах, установах, особливо у місцях масового скупчення і масового обслуговування населення (торгів-ля, громадське харчування, харчова і пере-робна промисловість, транспорт тощо).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія