Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

САЛЬДО ПОЗИТИВНЕ [САЛЬДО ПОЛОЖИ-ТЕЛЬНОЕ] -Див. Сальдо активне.

САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСУ [САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА) - різниця між вар-тістю експорту товарів і послуг та вартістю імпортованих у країну товарів і послуг.

САЛЬДОВИЙ БАЛАНС [САЛЬДОВЫЙ БАЛАНС] -Див. Баланс сальдовий.

САЛЬДУВАННЯ [САЛЬДИРОВАНИЕ] - кінцева оплата порахунку.

САЛЬДУВАННЯ РАХУНКІВ [САЛЬДИРОВАНИЕ СЧЕТОВ] - додавання до сальдо рахунку на ту саму суму, але в протилежно-му напрямі, щоб таким чином сальдо рахун-ку дорівнювало нулю і можна було закрити даний рахунок.

САМОБУТНІСТЬ [САМОБЫТНОСТЬ] - сво-єрідність, самостійність у розвитку, в куль-турі, духовності, звичаях, обрядах, традиці-ях (на противагу наслідуванню).

САМОНАСТРОЮВАННЯ [САМОНАСТРОЙКА] - 1. Здатність системи самостійно, без впливу зовні, самоупорядковуватись. 2. У сфері управління суспільним виробниц-твом - організація робіт щодо поліпшення управління.

САМООБСЛУГОВУВАННЯ (САМООБСЛУ ЖИВАНИЕ] - спосіб продажу товарів, у про-цесі якого покупець дістає можливість пря-мого доступу до них і вибору потрібного йому товару без участі продавця, з наступною оплатою через розрахунково-касовий вузол.

САМООКУПНІСТЬ [САМООКУПАЕМОСТЬ] - принцип ведення господарства (функціону-вання підприємницької структури), за яким доходи від діяльності підприємства перекри-вають його витрати. Вважається, що за таких умов підприємство прибуткове (ефективне).

"САМОПОМІЧ" ["САМОПОМОЩЬ"]-поши-рена назва кредитових ощадно-позичкових кооперативів - кредитних спілок, що були ор-ганізовані наприкінці ХIX ст. в різних регіонах України: Львові, Полтаві, Харкові, у багатьох середніх, малих містах, селах. Вони створю-вались з ініціативи відомих діячів української культури з середовища демократично-пат-ріотичних сил спочатку Лівобережної, а потім і Правобережної України. Акумулюючи мізер-ні кошти широкого загалу селян і громадян, кредитні спілки відіграли велику роль у фінан-суванні сільських господарств для придбання інвентарю, дрібного ремісництва і цим спри-яли розвиткові національної економіки в умо-вах визиску. "Свій до свого по своє" - гасло, яке не лише єднало вітчизняне підприємниц-тво, а й формувало державницький світогляд. Коштом кредитних спілок видавалась про-світницька література. Проте з приходом радянської влади кредитні спілки були лікві-довані. Вони відновились лише серед україн-ства зарубіжних країн, у першу чергу з ініціа-тиви об'єднання українців Америки "Само-поміч" у різних містах США. Потім ство-рювались у Канаді, Австралії та інших кра-їнах. З проголошенням Української незалеж-ної держави у різних регіонах створені кре-дитні спілки з назвою "Самопоміч", хоча перша кредитна спілка у незалежній Україні була створена у м. Стрий Львівської області у 1991 р. під назвою "Вигода".

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія