Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РОЗРИВ У ЧАСІ (РАЗРЫВ ВО ВРЕМЕНИ] - природна затримка в процесі зарахування коштів (інкасації) з моменту фактичного надходження коштів (надходження платіж-них документів) до моменту оформлення їх на рахунку, як правило, від кількох хвилин до кількох днів. Р.у ч. дає банкам певну фі-нансову вигоду за рахунок користування грішми протягом цього часу.

РОЗРИВАННЯ [РАСТОРЖЕНИЕ] - припи-нення дії-угоди, договору, контракту з іні-ціативи однієї з договірних сторін або двох сторін.

РОЗРОБКА ПЛАНУ [РАЗРАБОТКА ПЛАНА] - опрацювання стратегічного задуму, форму-лювання цілей, аналіз ресурсних можливос-тей, шляхів і способів досягнення цілей, обґрунтування вибраного варіанта дій, під-готовка, обговорення, прийняття планових, проектних, програмних документів.

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ [РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА] - створення попередньої стратегії маркетингу на основі схваленої розробки задуму товару.

РОЗРЯД КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ [РАЗРЯД КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ] - показник рівня кваліфікації робітника даної професії. Вста-новлюється на основі тарифно-кваліфіка-ційного довідника. Підставою для присвоєн-ня робітникові Р.к. є висновок кваліфікацій-ної комісії.

РОЗРЯДНІСТЬ ЕОМ [РАЗРЯДНОСТЬ ЭВМ]-характеристика ЕОМ, яка визначається числом двоїстих розрядів, що відводяться для машинної команди.

РОЗСТРОЧКА [РАССРОЧКА] - спосіб опла-ти товарів і послуг, за якого платіж здійсню-ється не в повній сумі, а частинами, у наперед визначені строки. Є найпоширені-шим за продажу товарів у кредит. При роз-строчці платежу продавець стає кредито-ром, а покупець - позичальником.

РОЗТРАТА [РАСТРАТА] - протизаконне ви-користання матеріальних коштів або гро-шей особою, якій вони надані в розпоря-дження, не за призначенням, а в особистих цілях, що призводить до їх втрати для влас-ника. Найчастіше розтрачуються державні кошти державними службовцями, розпо-рядниками кредитів, бухгалтерами, касира-ми. У разі своєчасного і повного повернен-ня розтрачених коштів кримінальна спра-ва проти розтратника, як правило, не заво-диться.

"РОЗУМНА" КАРТКА ["УМНАЯ" КАРТОЧКА] - пластикова кредитна або платіжна картка із вмонтованим мік-ропроцесором, чипом.

РОЗЦІНКА [РАСЦЕНКА] - розмір оплати праці робітника за одиницю виробітку. Встановлюють для відрядних робіт шляхом ділення денної або погодинної тарифної ставки відповідного розряду на норму виробітку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія