Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РОЗРАХУНКИ ЗА НЕТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ [РАСЧЕТЫ ПО НЕТОВАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ] - безготівкові розрахунки, не пов'язані безпосередньо з реалізацією мате-ріальних цінностей і наданням послуг напр. розрахунки з бюджетом і органами стра-хування, перерахування коштів на капі-тальні вкладення і капітальний ремонт тощо.

РОЗРАХУНКИ ЗА РІЗНИЦЯМИ В ЦІНАХ [РАСЧЕТЫ ПО РАЗНИЦАМ В ЦЕНАХ] - роз-рахунки, що застосовуються у відносинах з постачальниками або споживачами продук-ції і для формування результатів фінансово-господарської діяльності. Суть їх полягає в зарахуванні різниці у цінах в рахунок опла-ти за товари (послуги).

РОЗРАХУНКИ ЗА ТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ [РАСЧЕТЫ ПО ТОВАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ] - безготівкові розрахунки за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і на-дані послуги. Здійснюються платіжними вимогами, платіжними дорученнями, акре-дитивами, чеками та іншими розрахункови-ми документами або у вигляді електронних платежів.

РОЗРАХУНКИ ЗА ТРАНЗИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ (РАСЧЕТЫ ПО ТРАНЗИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ] - різновид розрахунків за товар-ними операціями, що здійснюються за до-помогою платіжних вимог. Застосовуються, коли матеріальні цінності відвантажуються вантажовідправником безпосередньо ван-тажоотримувачам згідно з договорами і нарядами.

РОЗРАХУНКИ ПЛАТІЖНИМИ ВИМОГАМИ [РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ] - форма безготівкових розрахунків, за якою отримувач коштів представляє в банк, який його обслуговує, на інкасо розрахунко-вий документ, що містить вимогу до платни-ка про сплату певної суми через банк. Зас-тосовується здебільшого при іногородніх розрахунках, інколи обмежено.

РОЗРАХУНКИ ПЛАТІЖНИМИ ВИМОГАМИ-ДОРУЧЕННЯМИ [РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ-ПОРУЧЕНИЯМИ] -форма безготівкових розрахунків, що передбачає розрахункові операції за допо-могою платіжної вимоги-доручення, оформ-леного згідно з договором між постачальни-ком і платником.

РОЗРАХУНКИ ПЛАТІЖНИМИ ДОРУЧЕННЯМИ [РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ] - форма безготівкових розра-хунків, за якою платник представляє в банк, що обслуговує його підприємство, розрахун-ковий документ, який містить доручення про перерахування певної суми зі свого ра-хунку на рахунок отримувача коштів.

РОЗРАХУНКИ ЧЕКАМИ [РАСЧЕТЫ ЧЕКАМИ) - форма безготівкових розрахунків за товарно-матеріальні цінності та надані по-слуги, а також у розрахунках з експорту. Роль Р.ч. обмежена тим, що рахунок цей не означає завершення платіжних операцій між експортером та імпортером доти, доки сума чека не буде зарахована на рахунок експортера в його банку. Якщо на рахунку платника немає коштів, банк не бере розра-хунковий чек до виконання.

РОЗРАХУНКОВА ДИСЦИПЛІНА (РАСЧЕТНАЯ ДИСЦИПЛИНА] - обов'язок юридич-них і фізичних осіб дотримуватись правил розрахункових платежів.

РОЗРАХУНКОВА КНИЖКА [РАСЧЕТНАЯ КНИЖКА] - документ, що його видають на підприємствах усіх форм власності робітни-кам 1 службовцям не пізніше ніж через 5 днів після прийняття їх на роботу. Містить відо-мості про розрахунки щодо заробітної пла-ти 1 змін умов праці. В установах Р.к. не ви-дають.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія