Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РОЗПОРЯДНИК [РАСПОРЯДИТЕЛЬ] - 1. Організатор, керуючий. 2. Особа або ор-ганізація, яка за рішенням суду несе відпо-відальність за збереження і розподілення активів і зобов'язань померлого, який не залишив заповіту.

РОЗПОРЯДНИК ТОВАРУ [РАСПОРЯДИТЕЛЬ ТОВАРА] - особа або організація, що має розпоряджатися товаром на свій розсуд або за дорученням.

РОЗПОРЯДНИКИ КРЕДИТІВ [РАСПОРЯДИТЕЛИ КРЕДИТОВ] - керівники установ і організацій, власники підприємств, яким надано право розпоряджатися асигнуван-нями, затвердженими для них за бюджетом.

РОЗПОРЯДНИЦТВО [РАСПОРЯДИТЕЛЬСТВО] - умовна назва розпорядливих, ко-мандних методів управління, заснованих на наказах, розпорядженнях керівників, роз-порядників.

РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ [РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ] - документ, що містить розпорядження на здійснення пев-них господарських або комерційних опера-цій (наказ, розпорядження тощо).

РОЗПОРЯДЧІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ] - методи, що ґрунтуються на вер-тикальних господарських зв'язках і верти-кальній системі управління. Суть їх полягає в тому, що вищестоящі відомства дають роз-порядження підпорядко-ваним ланкам. Р.М..У. е характерними для планової центра-лізованої, командної економіки.

РОЗРАХУНКИ [РАСЧЕТЫ] - форма здій-снення грошового обігу, пов'язаного зі спла-тою матеріальних цінностей, послуг і вико-наних робіт, а також з перерозподілом кош-тів через бюджетну і кредитну системи. Див. також Платіжний оборот. Розрахунки чеками.

РОЗРАХУНКИ АКРЕДИТИВАМИ [РАСЧЕТЫ АККРЕДИТИВАМИ] - Див. Акреди-тивна форма розрахунків.

РОЗРАХУНКИ "БЕЗПАПЕРОВІ" (РАСЧЕТЫ "БЕЗБУМАЖНЫЕ") - розрахунки без засто-сування паперових документів, в основно-му за допомогою електронних платежів.

РОЗРАХУНКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ [РАСЧЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ] - розрахунки, які здійснюються бю-джетними організаціями з підприємствами й установами, фінансовими органами, ви-щестоящими організаціями, підзвітними особами та іншими дебіторами і креди-торами.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія