Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РОЗПОДІЛЕННЯ ВТОРИННЕ [РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИЧНОЕ] - операції, пов'язані з механізмом розподілення первинних дохо-дів (прямі податки, дивіденди, субсидії, со-ціальні витрати).

РОЗПОДІЛЕННЯ ВТОРИННЕ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИЧНОЕ ЦЕННЫХ ВУМАГ] - торгівля цінними папе-рами їх першим власником.

РОЗПОДІЛЕННЯ НА ПРАВАХ ВИНЯТКОВОСТІ [РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАВАХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ] - надання обмеже-ному колу дилерів виняткового (ексклюзив-ного) права на продаж товарів у регіонах.

РОЗПОДІЛЕННЯ ПЕРВИННЕ [РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЕ] - операції розподі-лення, пов'язані з виробничою діяльністю (заробітна плата, непряміподатки, внески у фонд соціального страхування).

РОЗПОДІЛЕННЯ ПРИБУТКІВ [РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ] - розподілення чистого прибутку підприємства, компанії, акціонер-ного товариства на частини у вигляді диві-дендів акціонерам, винагороди менедже-рам, витрат на соціальні потреби, капіта-ловкладень на розвиток, резерви.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ [РАСПОРЯЖЕНИЕ] - 1. Одна з форм управлінського рішення. 2. Управлінський акт, що видається органа-ми управління або посадовими особами у встановленому законом або нормативними актами порядку. 3. Правовий документ, що видається одноособове керівником фірми, організації, установи з дорученням про ви-рішення оперативних питань. Має обмеже-ний строк дії і стосується вузького кола структур і посадових осіб. Є певна схожість між Р. 1 наказом (див. Наказ). У правовому відношенні ці розпорядчі документи рівно-цінні, тому інколи Р. видають замість нака-зу. У такому разі у тексті слово "наказую" заміняють словом "зобов'язую", "пропоную", "вимагаю". На відміну від наказу Р. не пого-джується і не візується. Їх можуть видавати керівники структурних підрозділів.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВКЛАДОМ [РАСПОРЯЖЕНИЕ ВКЛАДОМ) - право, що надається вкладнику грошових коштів розпоряджати-ся вкладом особисто або через свого пред-ставника за дорученням, заповідати його, витрачати на свій розсуд, передавати іншим особам.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАСТАВНЕ [РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАЛОГОВОЕ] -документ, що ви-дається зареєстрованою особою і містить ви-могу щодо внесення в реєстр акціонерного товариства запису про виникнення або за-кінчення застави акцій, записаних на її ім'я.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПЕРЕДАТНЕ [РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ] - документ, що видається зареєстрованою особою і міс-тить вимогу здійснити передання акцій, за-писаних на її ім'я в реєстрі акціонерного то-вариства.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ [РАСПОРЯЖЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТЕ] - завдання (наказ) керівника підлеглому, що містить розпорядження про те, щоб у пев-них умовах останній здійснив певну дію або від неї утримався. Р. у лл. бувають загальни-ми і конкретними, письліовилги й усними, формальними і неформальними.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія