Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РОЗКЛАДОВІ ПОДАТКИ [РАСКЛАДОЧНЫЕ НАЛОГИ) - прямі податки, загальна сума яких встановлюється завчасно державними органами для адміністративно-терито-ріальних одиниць, а потім розкладається місцевими органами між платниками по-датків. Така форма податків тепер втратила своє значення.

РОЗМІННА МОНЕТА [РАЗМЕННАЯ МОНЕТА] - металеві монети невисокої вартості, що використовуються для дрібних платежів і для розміну більш великих грошей, видачі решти при розрахунках паперовими грішми.

РОЗМІР ПІДПРИЄМСТВА [РАЗМЕР ПРЕДПРИЯТИЯ] - розмір суб'єкта господарюван-ня, який визначається, виходячи з поєднан-ня економії масштабу та посиленої конкурен-ції. Таке поєднання сприяє збільшенню розмірів компанії через внутрішнє зростан-ня або об'єднання чи поглинання. Більші фір-ми мають більшу здатність фінансувати на-укові дослідження та розвиток, а тому ефек-тивніше конкурувати в інновації продуктів.

РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА [РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА] - 1. Термін еко-номічної географії, що характеризує розпо-ділення по регіонах виробничих об'єктів різних галузей господарства. 2. Розподі-лення замовлення на виробництво складно-го виробу по різних підприємствах. 3. Струк-тура багатопрофільного виробництва вели-кої галузі, корпорації, компанії.

РОЗНАРЯДКА [РАЗНАРЯДКА] - 1. Заявка на ресурси, яка містить вказівку про необ-хідність і спосіб розподілу загального ресур-су на частини і види, що адресуються різ-ним одержувачам. 2. Розпорядження ви-щестоящого відомства підпорядкованим ланкам про цільове виділення ресурсів з ура-хуванням заданої структури, що практику-валось у доперебудовний час.

РОЗПИСКА [РАСПИСКА] -документ, скріп-лений підписом особи, яка дала розписку, який є підтвердженням того, що ця особа отримала від іншої гроші, речі, матеріальні цінності тощо і зобов'язується їх повернути. Р., яка правильно оформлена і нотаріально завірена, може бути одним із доказів факту передання цінностей, але в багатьох випад-ках не є достатньою основою для вимоги їх повернення.

РОЗПИСКА КОНТИНЕНТАЛЬНА ДЕПОЗИТНА [РАСПИСКА КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ДЕПОЗИТНАЯ] - документ на пред'явни-ка, що дозволяє купівлю-продаж акцій аме-риканських, англійських і японських компа-ній на європейських ринках.

РОЗПИСКА ТАЛЬМАНСЬКА [РАСПИСКА ТАЛЬМАНСКАЯ] - вантажний документ, що стверджує кількість вантажу і його стан під час приймання на судно або здання в порту призначення; складається обліковцями вантажу - тальманами.

РОЗПОДІЛЕННЯ [РАСПРЕДЕЛЕНИЕ] - 1. Розподілення грошових коштів, майнових цінностей, прибутків тощо між кимось з наданням певної частки кожному з учас-ників розподілення. 2. Розподілення вироб-леного продукту на окремі частки, що мають адресне призначення,- для передання в окремі фонди, окремим установам, особам. Р. є однією із стадій єдиного відновлю-вального циклу, що проходить після вироб-ництва продукту, створення доходу. У цент-ралізованій економіці планове розподілення ресурсів, коштів, продукції слугує важливим інструментом управління економікою на макроекономічному і мікроекономічному рівнях. У ринковій економіці функції Р. зберігаються за державою лише частково, здебільшого їх приймає на себе ринок.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія