Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РОБОЧИЙ ЧАС [РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ] - вста-новлена законом тривалість перебування працівника на підприємстві, в установі, ор-ганізації з метою виконання службових обов'язків. Р.ч. поділяється на час роботи і час перерв на особисті потреби, які не вхо-дять до робочого часу. Бувають також перер-ви організаційно-технічного характеру.

РОЗБІЖНІСТЬ [РАСХОЖДЕНИЕ] - такий вид динаміки, що спостерігається при аналі-зі стану ринку, коли показники його свідчать про різні тенденції розвитку (явище ди-вергенції).

РОЗВИТОК [РАЗВИТИЕ] - процес руху від нижчого до вищого (до більших досягнень), в результаті чого відбувається зміна якості предмета, явища, діяльності, перехід до но-вішого, прогресивнішого.

РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ [РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ] -про-цес приватизації частини державної влас-ності, передання ряду повноважень держав-них органів підприємствам, розвитку при-ватного підприємництва, заміни вертикаль-них зв'язків горизонтальними.

РОЗДІЛ МАЙНА [РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА] - розділ майна, що належало одному власни-кові або перебувало в загальній власності, на частини, що належатимуть окремим приватним власникам. Здійснюється розпо-діл. як правило, в натуральній формі або кожному учаснику розділу виплачується грошовий еквівалент його частки.

РОЗДРІБ [РОЗНИЦА] - 1. Товар, що прода-ється (купується) поштучно або у невеликій кількості. 2. Дрібноштучний продаж товару для особистого чи сімейного споживання.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ [РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ] - продаж товарів на основі обміну їх на гроші покупців, заключна фаза обігу предметів споживання. Р.т. здійснюють через мережу магазинів, кіосків, їдалень. кафе, ресторанів, ринків тощо.

РОЗДРІБНА ЦІНА [РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА] - ціна. за якою продаються (купуються) това-ри в роздрібній торгівлі. Дорівнює оптовій ціні плюс витрати, пов'язані з роздрібною торгівлею.

РОЗДРІБНИЙ ТОРГОВЕЦЬ (РОЗНИЧНЫЙ ТОРГОВЕЦ] - особа, яка торгує вроздріб.

РОЗКЛАДОВА СИСТЕМА СТРАХУВАННЯ [РАСКЛАДОЧНАЯ СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ] - первісна форма страхування, що здійснюється за принципом взаємодопомо-ги у разі стихійного лиха та нещасного ви-падку і обмежена вузьким колом учасників. Суть її полягає в тому, що збиток відшкодо-вується потерпілому не із завчасно створе-ного страхового фонду, а шляхом спеціаль-ної розкладки його між учасниками пропор-ційно вартості їхнього майна.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія