Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РОБОТ [РОБОТ] - 1. Автомат. що своєю конструкцією і складними рухами імітує людину. 2. Переносно-людина, що діє автоматично, несвідомо, не з власної волі.

РОБОТА [РАБОТА] - 1. Вид і місце трудової діяльності людини. 2. Здійснення трудової діяльності, виконання людиною певного кола завдань,доручень.

РОБОТА НАДУРОЧНА [РАБОТА СВЕРХУРОЧНАЯ] - робота, яка виконана понад встановлений робочий час. У трудовому за-конодавстві передбачений перелік винятко-вих випадків, коли надурочні роботи дозво-ляються, в інших випадках адміністрація не має права застосовувати таку працю. Р.н. має оплачуватись у підвищеному розмірі. Відмова робітника без поважних причин від Р.н., що проводиться у встановленому по-рядку, розглядається як порушення трудо-вої дисципліни.

РОБОТА СЕЗОННА [РАБОТА СЕЗОННАЯ] - робота, яка виконується у певні періоди року, сезони, що пов'язано з природними, кліматичними умовами (напр.. збирання і переробка грибів, стрижка овець тощо).

РОБОЧА КАРТА [РАБОЧАЯ КАРТА] - доку-мент, що фіксує робочий час, затрачений робітником на певну роботу, операцію чи завдання. Р.к. використовується для визна-чення затрат, пов'язаних з оплатою праці, на певні роботи або партії продукції.

РОБОЧА СИЛА [РАБОЧАЯ СИЛА] - сукуп-ність фізичних і духовних здібностей люди-ни, що використовується нею в процесі ви-робництва матеріальних благ, здатність до праці; головний елемент виробництва. Особ-ливість Р.с. полягає в тому, що вона здатна створювати і створює більшу вартість, ніж витрати для її відтворення у формі оплати праці з урахуванням її кількості та якості.

РОБОЧЕ МІСЦЕ [РАБОЧЕЕ МЕСТО] - ді-лянка виробничої площі, закріпленої за ок-ремим робітником або бригадою, що осна-щена необхідним устаткуванням та інстру-ментами відповідно до характеру робіт з виготовлення продукції або обслуговування процесу виробництва. Р.м. залежно від виду виробництва й праці може бути стаціонар-ніш (напр., токаря), постійним (водія авто-мобіля), непостійним (судового слюсаря-монтажника) та змінним (геологорозвідни-ка, підривника на гірничих роботах).

РОБОЧИЙ ДЕНЬ [РАБОЧИЙ ДЕНЬ] - кіль-кість годин на добу, протягом яких праців-ник виконує службові обов'язки на підпри-ємстві, в установі або організації. Див. та-кож Ненормований робочий день. Непов-ний робочий день.

РОБОЧИЙ ПЕРІОД [РАБОЧИЙ ПЕРИОД] - тривалість робочого часу, потрібного для перетворення вихідної сировини на готовий продукт. Р.п. може дуже коливатися в різних галузях виробництва залежно від техноло-гічних, організаційних, природних та інших умов виробництва (від кількох хвилини до кількох років).

РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ [РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ] - встановлена законом для робітників і службовців тривалість робочого часу в го-динах протягом календарного тижня. Серед-ня тривалість Р.пг. при п'яти робочих днях ставить 40 годин. Для багатьох робітників і службовців, які мають скорочений робочий день, тривалість п'ятиденного й шести-денного Р.т. становить 36 і менше годин.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія