Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РІЗНИЦЯ НА ПІЛЬГОВОМУ ТАРИФІ [РАЗНОСТЬ НА ЛЬГОТНОМ ТАРИФЕ] -виграш, отриманий за рахунок сплати пільгового мита.

РІЗНИЦЯ ПОДАТКОВА [РАЗНИЦА НАЛОГОВАЯ] - сума податкової недоплати або переплати, що створюється в організаціях, які сплачують податок за середніми процен-тами.

РІЛЛЯ [ПАХОТА] - найважливіша частина земельних угідь, що використовується для вирощування с.-г. культур (зернових, техніч-них, овочевих, кормових та ін.). На терито-рії України Р. становить понад 80% усіх с.-г. угідь. Площа Р. збільшувалася завдяки ро-зорюванню степів і одночасному обезліс-ненню. Проте значні масиви Р. були з часом зменшені внаслідок забудови під промислові об'єкти, будівлі, зайняття під шляхи та водоймища. Майже вся Р. відведена під по-сівну площу. Розміщення Р. нерівномірне, залежно від природних умов. Вона стано-вить понад 2/3 усієї площі Лісостепу і Сте-пу, 1 /З у лісовій смузі, до 14 відсотків у Кар-патах. У Кіровоградській, Миколаївський, Запорізькій, Вінницькій областях Р. стано-вить понад 70 відсотків площі.

РІСТОРНО [РИСТОРНО] - відрахування страховиком частки страхової премії в разі скасування договору внаслідок настання обставин, що дають йому на це право. Така ситуація виникає при подвійному страху-ванні тоді. коли страховик не знав про рані-ше укладену таку саму угоду.

РІЧ [ВЕЩЬ] - предмет зовнішнього світу, що має ціну і є об'єктом права власності.

РІЧНИЙ БАЛАНС [ГОДОВОЙ БАЛАНС] -один із видів бухгалтерського звітного ба-лансу підприємства, фірми, компанії, що містить баланс доходів і видатків, прибутків і збитків тощо.

РІЧНИЙ ЗВІТ [ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] - доку-мент. що є звітом підприємства, фірми, ком-панії про фінансово-господарську діяльність за рік. Подається державним органам, зок-рема податковій інспекції, а також розгляда-ється акціонерами на річних зборах. Крім форм встановленої бухгалтерської звітності, Р.з. супроводжується аналітичною запис-кою, в якій вказуються причини окремих недоліків, джерела надходження і напрями витрат коштів, шляхи розвитку бізнесу тощо.

РІШЕННЯ [РЕШЕНИЕ] - висновок за ре-зультатами всебічного аналізу розвитку та прогнозування тієї чи іншої ситуації. Р. приймають і керівники різних рангів, і ви-конавці. Для прийняття оптимального уп-равлінського Р. необхідний всебічний роз-гляд процесів і проблем підприємницької ді-яльності у взаємному зв'язку з орієнтацією насамперед на інтереси фірми і стратегічні цілі, на економію матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, на одержання макси-мального прибутку. Все це досягається на базі системного підходу до прийняття Р.

РІШЕННЯ УПРАВЛІНСЬКЕ [РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ] - прийняття керівни-кому процесі здійснення ним функцій управ-ління рішення стосовно конкретних орга-нізаційно-економічних завдань для досяг-нення поставленої перед організацією мети.

РОБІТНИКИ [РАБОЧИЕ] - працівники сфе-ри матеріального виробництва (промисло-вість, будівництво, транспорт та інші галу-зі), що займаються фізичною працею.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія