Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РИНОК ФРАХТОВИЙ [РЫНОК ФРАХТОВЫЙ]-Див. Фрахтовий ринок.

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ [РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ] - частина ринку позичкових капіталів, де здійснюється купівля-продаж цінних паперів.

РИНОК ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ [РЫНОК ЧИСТОЙ КОНКУРЕНЦИИ] - сукупність продавців і покупців, що здійснюють опера-ції з подібним товаром за ситуації, коли один окремий покупець або продавець не дуже впливає на рівень поточних цін.

РИТОРИКА [РИТОРИКА] - 1. Наука красномов-ства. 2. Переносно - зовнішньо ефектне, але малоефективне, малозмістовне красно-мовство, пустослів'я.

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ [УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ] - показник, який характеризує стан ділової активності. Визначається відношен-ням кількості безробітних до загального числа зайнятих у господарстві.

РІВЕНЬ БІДНОСТІ [УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ] - рівень доходу, що забезпечує прожит-ковий мінімум. Визначається або у вигляді співвідношення з середнім доходом у краї-ні, або з допомогою методу прямого розра-хунку.

РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ [УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ] - стан економіки країни у певний істо-ричний момент. Є узагальнюючим понят-тям і характеризується кількома групами показників: 1) виробництвом сукупного ва-лового внутрішнього продукту (ВВП), мате-ріальних благ, національного доходу на ду-шу населення; 2) структурою суспільного ви-робництва (частка промисловості і сільсько-го господарства; питома вага виробництва засобів виробництва); 3) кількісним і якіс-ним рівнем зайнятості населення; 4) рівнем використання природних ресурсів; 5) орга-нізацією та ефективністю виробництва (рівень продуктивності праці, якість продук-ції тощо).

РІВЕНЬ ЖИТТЯ [УРОВЕНЬ ЖИЗНИ] - рі-вень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і показників, що характеризують міру забезпечення основ-них життєвих потреб людей.

РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ [УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ] - показник, який характеризує стан використання трудових ресурсів; виз-начається відношенням кількості зайнятих до загальної кількості працездатних.

РІВЕНЬ КОНФОРМНОСТІ (УРОВЕНЬ КОНФОРМНОСТИ] - ступінь відповідності якос-ті товарів, продукції, послуг визначеним (за-явленим) характеристикам.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія