Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РИНКОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [РЫНОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕННЫХ БУМАГ] - Інформаційний бюлетень, що пе-ріодично видається брокерськими структу-рами, фондовими біржами для клієнтів і міс-тить аналіз факторів, які можуть вплинути на вартість цінних паперів.

РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ [РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ] -Див. Механізм, ринковий.

РИНКОВИЙ ПРОСТІР [РЫНОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО] - будь-яка територія, на якій відбувається купівля чи продаж товарів.

РИНКОВИЙ РИЗИК [РЫНОЧНЫЙ РИСК] - міра непостійності ринкової ціни даної ком-
панії відносно середніх коливань ринкових цін акцій інших компаній.

РИНКОВІ РЕПОРТЕРИ [РЫНОЧНЫЕ РЕПОРТЕРЫ] - службовці біржі, що реєстру-ють операції, котирування і вводять в ком-п'ютер дані для контролю за правильністю здійснення операцій і передання Інформа-ції за межі біржі.

РИНКОВІ СИЛИ [РЫНОЧНЫЕ СИЛЫ] - Ін-тереси і спонукання людей, колективів, що виникають під впливом ринку, ринкової кон'юнктури, ринкової конкуренції, праг-нення до отримання прибутку і змушують їх поліпшувати виробництво, підвищувати ефективність і якість роботи.

РИНОК [РЫНОК] - 1. Місце купівлі-прода-жу товарів і послуг, укладання торгових угод. 2. Економічна категорія товарного вироб-ництва, що являє собою сферу обміну з пев-ною системою ринкових відносин між про-давцями і покупцями 3. Економічні відноси-ни, пов'язані з обміном товарів і послуг, в результаті яких формується попит, пропози-ція, ціна. Структура ринків надзвичайно багатогранна. Розрізняють Р. за видами то-варів і послуг (Р. сировини, засобів виробниц-тва, споживчих товарів, капіталу, валюти, цінних паперів, праці, інформаційного та інтелектуального продукту тощо}', за мас-штабами території (світовий, загальні, ре-гіональні. національні, які, в свою чергу, по-діляються на внутрішні і зовнішні); за рів-нем конкуренції (вільні, монополістичні, олі-гополістичні).

РИНОК АГРАРНИЙ [РЫНОК АГРАРНЫЙ] - ринок с.-г. продукції.

РИНОК АКЦІЙ [РЫНОК АКЦИЙ] - сукуп-ність економічних відносин між продавця-ми і покупцями цінних паперів (акцій). Тор-гівля акціями відбувається на фондовій бір-жі, а також позабіржевими методами відпо-відно до порядку і умов, встановлених від-повідним законодавством країни.

РИНОК БАНКІВСЬКИХ АКЦЕПТІВ [РЫНОК БАНКОВСКИХ АКЦЕПТОВ] - частина ринку позичкового капіталу, де здійснюєть-ся купівля-продаж векселів та інших пла-тіжних документів, що мають банківський акцепт.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія