Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РИНКИ ФОРВАРДНІ ВАЛЮТНІ (РЫНКИ ФОРВАРДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ] - ринки ва-лютні, де здійснюються операції на термін і де компанії можуть проводити операції з хеджування валютних ризиків.

РИНКИ ЦІЛЬОВІ [РЫНКИ ЦЕЛЕВЫЕ] -сегменти ринку, на яких фірма зосереджує свої основні зусилля. Вони відрізняються один від одного показниками зверхності, відповідних реакцій і дохідності. Фірма концентрує зусилля й енергію на сег-ментах, які вона може обслужити краще за всіх з конкурентної точки зору. Для кож-ного з відібраних цільових сегментів роз-робляється і визначається окрема стра-тегія маркетингу.

РИНКОВА ВАРТІСТЬ [РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ] - поточна вартість товарів, послуг, ут. ч. біржових товарів, фондових цінностей і валюти, що визначається на основі аналі-зу кон'юнктури, попиту і пропозиції в кож-ний конкретний момент на ринку.

РИНКОВА ЕКОНОМІКА [РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА] - економіка, що ґрунтується на принципах вільного підприємництва, різно-манітності форм власності на засоби вироб-ництва, ринкового ціноутворення, договірних відносин між господарськими суб'єктами, обмеженого втручання держави в господар-ську діяльність.

РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА [РЫНОЧНАЯ ІНФРАСТРУКТУРА] - система установ і ор-ганізацій (банків, бірж, страхових компаній, консалтингових, транспортних, інформа-ційно-маркетингових фірм тощо), що забез-печують вільний рух товарів і послуг на ринку.

РИНКОВА РІВНОВАГА [РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ] -Див. Рівновага ринкова.

РИНКОВА СИСТЕМА [РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА] - 1. Сукупність ринків товарів і послуг. 2. Система господарських відносин, в осно-ву яких закладені ринкові відносини - віль-ний продаж-купівля товарів з участю підпри-ємницьких структур усіх форм власності.
РИНКОВА СТРАТЕГІЯ [РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ] - стратегія поведінки на ринку під-приємницьких (господарських) суб'єктів (фірм, компаній тощо).

РИНКОВА ЦІНА [РЫНОЧНАЯ ДЕНА] - 1. Рівноважна ціна, що складається на віль-ному конкурентному ринку під впливом по-питу і пропозиції. 2. Ціна товару на реаль-ному ринку в певний період, за якою можна продати товар.

РИНКОВЕ САМОРЕГУЛЮВАННЯ [РЫНОЧНОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ] - вплив рин-кового механізму взаємодії попиту і пропо-зиції, конкуренції на формування цін, обся-гів виробництва і продажу товарів та послуг, рівня споживання, ефективність виробниц-тва, якість роботи тощо. Поряд з цим Р.с. повинно доповнюватися державним регу-люванням економіки, управлінням з боку державних органів з урахуванням реакції суспільства, людей.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія