Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РИКСДАГ [РИКСДАГ] - 1. Пар-ламент у Швеції. 2. Будинок парламенту в Швеції.

РИМЕСА [РИМЕССА] - у міжнарод-них фінансових операціях - різні форми платіжних засобів в іноземній валюті (вексель, чек, переказ). При цьому платіжний документ купується боржником у своїй країні за на-ціональну валюту і пересилається іноземно-му кредитору для погашення заборгованості.

РИМЕТУВАННЯ [РИМЕТИРОВАНИЕ] - спосіб погашення заборгованості в інозем-ній валюті за допомогою римеси.

РИМСЬКЕ ПРАВО [РИМСКОЕ ПРАВО] - сукупність правових норм. вироблених у Стародавньому Римі, що регулювали сус-пільні відносини. Джерелами права спочат-ку були норми звичаєвого права, пізніше Дванадцяти таблиць закони, преторські едикти, одноособові розпорядження імпера-тора, т. зв. конституції. Поділялось на пуб-лічне, що регулювало державно-правові від-носини, і приватне, яке регулювало цивіль-но-правові відносини. Поряд з правом влас-ності, Р.п. велику увагу приділяло зобов'я-зальному праву, зокрема договорам. Воно покладено в основу законодавства багатьох західноєвропейських країн.

РИНГ [РИНГ] - короткострокова угода кількох під-приємців, комерсантів щодо скупки в пев-ному районі будь-якого товару з метою мо-нополізації його продажу. У США Р. назива-ють також корнером.

РИНГИ [РИНГИ] - система прийняття управлін-ських рішень в Японії, що передбачає розгляд проблеми серед широкого кола зацікавлених осіб на всіх ступенях управління фірмою.

РИНГІТ [РИНГГИТ] - грошова одиниця Ма-лайзії, що дорівнює 100 сенам.

РИНКИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ [РЫНКИ ДОЛГОСРОЧНОГО ССУДНОГО КАПИТАЛА] - ринки, де здійснюються операції з цінними паперами компаній (акціями, облігаціями), на відміну від грошового ринку, де проводяться пере-важно операції з короткострокового фінан-сування.

РИНКИ ЗОЛОТА (РЫНКИ ЗОЛОТА] -особливі центри, де відбувається регу-лярна торгівля золотом (переважно оп-това). До них входять об'єднання банків і спеціалізованих фірм з торгівлі золотом, його очистки і виготовлення злитків. Головні міжнародні ринки золота - Лон-дон і Цюрих. Ціна золота на цих ринках є його світовою ціною.

РИНКИ СИРОВИННІ [РЫНКИ СЫРЬЕВЫЕ] - сукупність ринків сировинних товарів, що безпосередньо формують умови їх купівлі і продажу на основі розвитку між-народного поділу праці. На них здійсню-ється оборот паливно-енергетичних, сиро-винних, промислових, с.-г., лісових товарів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія