Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РИЗИК РОЗПОДІЛЕНИЙ [РИСК РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ] - 1. Ризик несплати стосовно будинку, орендатори якого здійснюють різні види непередбаченої діяльності. 2. Ризик втрат, які можуть бути розподілені між кіль-кома особами.

РИЗИК ФОРМАЛЬНИЙ [РИСК ФОРМАЛЬНЫЙ] - вірогідність появи страхового випадку, що не виходить за певні межі.

РИЗИК ЦІНОВИЙ [РИСК ЦЕНОВОЙ] - ри-зик зміни ціни боргового зобов'язання внас-лідок зростання або зниження поточного рівня процентних ставок.

РИЗИКИ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ СТРАХУВАННЮ [РИСКИ НЕСТРАХУЕМЫЕ] -ризи-ки, вірогідність яких важко передбачити і які вважаються надто великими для страху-вання. Законодавства деяких країн містять перелік таких з них, які підлягають обов'яз-ковому страхуванню. Щоб уникнути пору-шення закону, такі ризики страхуються; для цього створюються пули страховиків, у ме-жах яких спеціальною угодою визначають-ся пропорції прав і обов'язків сторін, що бе-руть участь у пулі.

РИЗИКОВА НАДБАВКА [РИСКОВАЯ НАДБАВКА] - один із варіантів забезпечення фінансової стабільності результатів страхо-вих операцій шляхом включення у страхові тарифи відповідної додаткової частки. З урахуванням ризикової надбавки щорічно створюється фонд страхування у розмірі, необхідному для виплати страхового відшкодування у разі підвищення збитків від стихійного лиха.

РИЗИКОВАНІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [РИСКОВАННОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ] - черговість рівнів ризику різних типів цінних паперів.

РИЗИКОВЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО [РИСКОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО] - підпри-ємництво, характерне здебільшого для дріб-них фірм, що функціонують у наукоємних галузях, створюють і застосовують нові тех-нології там, де існує великий ризик неотри-мання доходів від інвестицій. Див. також Венчурне підприємництво.

РИЗИКОВИЙ КАПІТАЛ [РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ] - капіталовкладення в країни, галузі, сфери, регіони, види діяльності, що характе-ризуються високими рівнями ризику (напр., фінансування створюваних галузей, нових видів діяльності, нових технологій, ноу-хау тощо). Інша назва - венчурний капітал.

РИЗИКОВИЙ КАПІТАЛІСТ (РИСКОВЫЙ КАПИТАЛИСТ] - спеціалізована компанія або банк, що практикують ризикові капіта-ловкладення.

РИКРИЦІЯ [РИКРИЦИЯ] - письмове дору-чення на прийняття і видачу грошей.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія