Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РИЗИК БАНКІВСЬКИЙ [РИСК БАНКОВСКИЙ] - небезпека можливих втрат внас-лідок специфіки банківських операцій, що здійснюються кредитними установами. Розрізняють такі види Р.б.: кредитний, валют-ний, процентний, ризик незбалансованої ліквідності та ризик банківських зловжи-вань. Можливі також ризики стихійного лиха і ризики політичного характеру. Остан-ні види ризиків, не будучи виключно банків-ськими, можуть суттєво вплинути на фінан-совий стан банку і викликати загострення у банківській діяльності.

РИЗИК ВАЛЮТНИЙ [РИСК ВАЛЮТНЫЙ] - Див. Валютний ризик.

РИЗИК ЕКОНОМІЧНИЙ [РИСК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] - можливість зазнати втрат внас-лідок випадкового характеру результатів прийнятих господарських рішень або дій. Р.е. в Інвестиційній сфері полягає у вірогід-ності зазнати збитків в результаті неефек-тивного вкладення капіталу. Коли капітал вкладається в облігації, не виключена мож-ливість не тільки не отримати процентів, а й не повернути номінальної вартості обліга-цій. У разі вкладення коштів у акції доходи компанії можуть бути настільки незначни-ми, що за підсумками фінансового року ак-ціонери не отримають дивідендів на свої акції і їх курс може впасти нижче рівня на час придбання цих акцій.

РИЗИК ІНФЛЯЦІЙНИЙ [РИСК ИНФЛЯЦИОННЫЙ] - ризик, викликаний непередба-ченим зростанням витрат виробництва внаслідок інфляційного процесу.

РИЗИК КОМЕРЦІЙНИЙ [РИСК КОММЕРЧЕСКИЙ] - Див. Комерційний ризик.

РИЗИК КРЕДИТНИЙ [РИСК КРЕДИТНЫЙ] - Див. Кредитний ризик.

РИЗИК МАЙНОВИЙ [РИСК ИМУЩЕСТВЕННЫЙ] - ризик у кредитній операції, пов'язаний зі станом або якістю власності позикодавця.

РИЗИК НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ ЛІКВІДНОСТІ [РИСК НЕСБАЛАНСИРОВАННОИ ЛИКВИДНОСТИ] - можлива небезпека втрат у разі неспроможності банківської установи виконати свої зобов'язання щодо пасивів балансу вимогами щодо активів. Виникає тоді, коли банк не може винайти на ринку позичкових капіталів ресурсів для рефінан-сування наданих кредитів, строки платежів за якими ще не настали. Невиконання зо-бов'язань щодо пасивів призводить до бан-крутства банку.

РИЗИК ПОЛІТИЧНИЙ [РИСК ПОЛИТИЧЕСКИЙ)- ризик, зумовлений впливом
політичних змін чи військових конфліктів на економічні процеси.

РИЗИК ПРОЦЕНТНИЙ [РИСК ПРОЦЕНТНЫЙ] - ризик, що може виникнути у зв'язку з непередбаченою зміною процентних ставок.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія