Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕСУРСИ ФІНАНСОВІ [РЕСУРСЫ ФИНАНСОВЫЕ] - грошові фонди фінансової сис-теми, які використовуються для забезпечен-ня безперебійного функціонування і розвит-ку економіки, на соціально-культурні потре-би, потреби оборони й управління. Поділя-ються на централізовані (макроекономіч-ний рівень) і децентралізовані (мікроеконо-мічний рівень).

РЕСУРСИ ФІРМИ [РЕСУРСЫ ФИРМЫ] - засоби, цінності, запаси, джерела доходів тощо, що забезпечують стабільну роботу фірми за основними видами її діяльності і отримання прибутку.

РЕТИРУВАТИСЯ [РЕТИРОВАТЬСЯ] (фр. se retirer) - відступати, здаватися, уникати.

РЕТОРСІЇ [РЕТОРСИИ] (від латин, retorsio-зворотна дія) - обмежувальні заходи, які вживаються державою у відповідь на анало-гічні дії іншої держави, що завдають еконо-мічних або моральних збитків першій дер-жаві. На відміну від репресалій Р. - відпо-відь на правомірні дії іншої держави.

РЕТРАГЕНТ [РЕТРАГЕНТ] - особа, що здій-снює викуп закладених цінних паперів.

РЕТРАТТА [РЕТРАТТА] (італ. retratta, від ла-тин. retrago - тягну назад) - зворотний пе-реказний вексель. Інша назва - ретур.

РЕТРЕКТИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ (РЕТРЕКТИВНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ] (від латин. retorsio - зворотна дія) - облігації або при-вілейовані акції, які можуть бути пред'явле-ні емітенту в певний строк для їх викупу на вказаних умовах.

РЕТРЕКТИВНІСТЬ [РЕТРЕКТИВНОСТЬ] (від латин, retorsio - зворотна дія) - мож-ливість викупу цінних паперів їх власником на завчасно домовлених умовах з поперед-нім повідомленням.

РЕТРОАКТИВНІСТЬ [РЕТРОАКТИВНОСТЬ] (від латин, retro - назад і активність) - зво-ротна сила закону.

РЕТРОГРАД [РЕТРОГРАД] (латин, retrogra-dus - той, хто йде назад, задкує) - 1. Про-тивник руху вперед, прогресу, реакціонер. 2. Людина із застарілими поглядами, хто прагне повернення минулого.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія