Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕСТРИКЦІЯ [РЕСТРИКЦИЯ] (від латин. restrictio - обмеження) - 1. Обмеження кредитів, що їх надає центральний банк ко-мерційним банкам. Таке обмеження приз-водить, як правило, до загального обмежен-ня кредитів, що надаються підприємствам, фірмам, отже, до зменшення капіталовкла-день, що викликає зниження темпів еконо-мічного зростання. 2. Обмеження вироб-ництва і продажу товарів, що проводиться монополіями з метою штучного підвищен-ня цін на них і отримання за рахунок цього додаткового прибутку.

РЕСУРСИ [РЕСУРСЫ] (фр. ressources - допоміжний засіб, від латин. resurgo - підіймаюсь, виникаю, поновлююсь знову) - природні, сировинні, матеріальні, трудові, фінансові цінності, які можуть бути вико-ристані в разі потреби на створення товар-них ресурсів, надання послуг, одержання додаткової вартості.

РЕСУРСИ ВАЛЮТНІ [РЕСУРСЫ ВАЛЮТНЫЕ] -Див. Валютні ресурси.

РЕСУРСИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ [РЕСУРСЫ ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ] - виробничі ресур-си, які можуть бути відновлені (робоча сила, устаткування тощо).

РЕСУРСИ ВТОРИННІ [РЕСУРСЫ ВТОРИЧНЫЕ] - відходи, що виникають у процесі виробничого та особистого споживання матеріалів і виробів, які можуть бути утилі-зовані й використані при виробництві нової продукції. Для цього необхідно поліпшува-ти організацію заготовки відходів вироб-ництва й супутніх товарів, розвивати по-тужності збору, утилізації і переробки вто-ринних ресурсів, у т. ч. побутового сміття, склопосуду, синтетичних пакувальних мате-ріалів тощо. Це сприяє також забезпеченню екологічно чистого середовища.

РЕСУРСИ ВТОРИННІ МАТЕРІАЛЬНІ [РЕСУРСЫ ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ] - матеріали і вироби, які після первинного використання можуть застосовуватись пов-торно у виробництві як вихідна сировина або вироби. Р.в.м. є джерелом додаткових матеріально-технічних ресурсів, яке попов-нюється за рахунок відходів виробництва і споживання продукції.

РЕСУРСИ ЕКОНОМІЧНІ [РЕСУРСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ] - джерела і засоби забезпе-чення виробництва. Р.е. поділяються на при-родні (сировинні, геофізичні), трудові (люд-ський капітал), капітальні (фізичний ка-пітал), оборотні засоби (матеріали), інформа-ційні ресурси, фінансові (грошовий капітал). Однак такий поділ не є строго однозначним.

РЕСУРСИ МАТЕРІАЛЬНІ І СИРОВИННІ [РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ И СЫРЬЕВЫЕ] - сукупність засобів та предметів праці, які має країна для здійснення процесу виробництва. Гх розмір складається з запа-сів сировини, матеріалів, устаткування та обладнання до монтажу, з обсягу вироб-ництва їх протягом усього періоду та сиро-вини, що надходить за імпортом.

РЕСУРСИ ПРИРОДНІ [РЕСУРСЫ ПРИРОДНЫЕ] -Див. Природні ресурси.

РЕСУРСИ ТРУДОВІ [РЕСУРСЫ ТРУДОВЫЕ] -Див. Трудові ресурси.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія