Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕПАТРІАЦІЯ КАПІТАЛІВ [РЕПАТРИАЦИЯ КАПИТАЛОВ] (англ. repatriation) - повер-нення у свою країну капіталів із-за кордону. Може здійснюватись у формі переведення капіталів, що були інвестовані за кордоном, і отриманих інвестором прибутків, а також іноземної валюти, одержаної від реалізації товарів і послуг.

РЕПАТРІАЦІЯ ПОЗИК [РЕПАТРИАЦИЯ ЗАЙМОВ] -повернення у країну емітованих у ній облігацій, раніше розміщених серед іноземних позичальників, шляхом викупу цих облігацій державою або її громадянами.

РЕПО (РЕПО) (фр. report, від латин, reporto- несу назад, передаю) - 1. Угода про зворот-ну купівлю раніше проданого товару. 2. Опе-рація на фінансовому ринку, що передбачає згоду на зворотний викуп цінних паперів. Сутність її у тому, що одна сторона продає іншій стороні пакет цінних паперів певного достоїнства з зобов'язанням викупити його назад за завчасно домовленою ціною.

РЕПОРТ (РЕПОРТ] (фр. report від латин. reporto - несу назад, передаю) - 1. Біржо-ва операція на ринку цінних паперів, яка полягає в тому, що здійснюється продаж цін-них паперів з одночасним укладанням угоди про наступний їх викуп через певний строк за більш високою ціною. Р., на противагу депорту, спрямований на підвищення курсу цінних паперів. 2. Операція, що проводить-ся на валютному ринку країни з метою поєднання поточної операції з продажу іноземної валюти в обмін на національну із зворотною, одночасно погодженою операці-єю про купівлю національної валюти за більш високою ціною. Р. використовують валютні спекулянти, що грають на підви-щення курсу.

РЕПОРТАЖ [РЕПОРТАЖ] (фр. reportage, від англ. to report - повідомляти) - жанр жур-налістики, публіцистики, розповідь праців-ників преси, радіо, телебачення з місця по-дій про цікаві факти, дії визначних осіб, спортивні змагання, інші заходи з внутріш-нього і міжнародного життя.

РЕПОРТЕР [РЕПОРТЕР] (фр. reporter)-пра-цівник засобів масової інформації, докумен-тального кіно, який збирає і передає інфор-маційний матеріал з місця події.

РЕПОРТНА УГОДА [РЕПОРТНАЯ СДЕЛКА] (фр. report, від латин, reporto - несу назад, передаю) - продаж цінних паперів за кур-сом дня з умовою їх купівлі через певний проміжок часу за підвищеним курсом.

РЕПРЕЗЕНТАНТ [РЕПРЕЗЕНТАНТ] (фр. rep-
resentant - представник) - учасник пред-ставницької вибірки, що проводиться з метою несуцільного спостереження.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ [РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ] (від фр. representant-представ-ник) - відповідність результатів несуцільно-го спостереження (що охоплює не всі одини-ці загальної сукупності, а тільки деяку їх час-тину, відібрану за певним методом) резуль-татам суцільного спостереження (що охоп-лює всі одиниці досліджуваної сукупності).

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ [РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ] (від латин, representatio - наочне зображення, представлення) -представлення, ознайом-лення, представництво.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія