Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ РОЗРАХУНКОВА [РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТНАЯ] - рентабель-ність, визначена на основі розрахункового прибутку, який залишається в розпоря-дженні підприємства після оплати податків, рентних платежів і процентів за банків-ський кредит.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОПЕРАЦІЙ [РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ ОПЕРАЦИЙ] - показник рівня дохідності стра-хових операцій, що обчислюється як про-центне відношення суми прибутку до за-гальної суми страхових платежів.

РЕНТИНГ [РЕНТИНГ] (англ. renting) - ко-роткочасна оренда машин і устаткування без права наступного їх викупу орендато-ром. Див. також Лізинг.

РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ [РЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ]- один із видів фіксованих платежів, що їх сплачують підприємства видобувних галу-зей промисловості. Див. також Фіксовані платежі.

РЕНТНІ ПОЗИКИ [РЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ] - один із видів державних позик, коли держа-ва не встановлює строку погашення позики і не бере на себе зобов'язання повернути в обумовлений строк суму боргу, але гарантує власникам облігацій регулярний дохід у виг-ляді ренти.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ [РЕОРГАНИЗАЦИЯ] - пе-ребудова, перетворення, зміна структури й організаційних форм підприємств, установ, державних або громадських організацій. Іс-нує чотири форми Р.: побіл, злиття, виділен-ня й приєднання. Р. державних юридичних осіб може проводитись лише за рішенням тих державних органів, які мають право створювати юридичні особи. Р. корпоратив-них і громадських юридичних осіб здійсню-ється на підставі рішення загальних зборів її членів з правом ухвального голосу.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ [РЕОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ДОЛГА] - зміна умов погашення зовнішнього боргу, погоджена країною-боржником з країнами або організаціями-кредиторами, що викли-кана нездатністю боржника погашати свої боргові зобов'язання у встановлений строк.

РЕПАРАЦІЯ [РЕПАРАЦИЯ] (латин, repara-tio - відновлення) - повне або часткове ма-теріальне або грошове відшкодування збит-ку, спричиненого війною, яке здійснюється переможеною країною державі-переможниці.

РЕПАТРІАНТ [РЕПАТРИАНТ] (латин, repat-rians (repatriantis) - особа, яка повернулась на батьківщину внаслідок репатріації.

РЕПАТРІАЦІЯ [РАПАТРИАЦИЯ] (від латин. repatriare - повертатись на батьківщину) - повернення капіталу, вкладеного за кордо-ном, для інвестицій у своїй країні.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія