Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕНТАБЕЛЬНИЙ [РЕНТАБЕЛЬНИЙ] (від нім. rentabel - дохідний) - виправдовую-чий витрати, доцільний з господарської точ-ки зору, прибутковий, дохідний.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ [РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ] (від нім. rentabel - дохідний) - ефектив-ність, прибутковість, дохідність підприєм-ства або підприємницької діяльності. Кіль-кісно Р. обчислюється діленням прибутку на витрати.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ АКТИВІВ [РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ] - показник рівня вико-ристання активів підприємства, компанії, який визначається відношенням отримано-го прибутку до суми активів.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ АКЦІЙ [РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКЦИЙ] - показник, що дорівнює відношенню курсу акції до прибутку, який вона дає.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ БАЗОВА [РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БАЗОВАЯ] - Див. Базова рента-бельність.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ [РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА] - показник ефективності вико-ристання власного капіталу, який обчислю-ється діленням отриманого від вкладення ка-піталу прибутку на суму вкладеного капіталу.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ [РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА] -показник ефективності використан-ня основного капіталу підприємства, ком-панії, який обчислюється відношенням отри-маного прибутку до суми основного капіталу.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА [РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ] - показ-ник використання основних засобів підпри-ємства, його виробничих ресурсів. Загаль-на рентабельність підприємства визнача-ється як відношення прибутку до середньої вартості основних і оборотних коштів.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДАЖУ (РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖИ] - показник, що характеризує дохідність операцій від прода-жу товарів. Визначається відношенням прибутку, отриманого від продажу, до вар-тості проданих товарів.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ] - показник, який характеризує економічну вигідність продукції і визначається відношенням при-бутку від її реалізації до повних витрат (со-бівартості) на її виробництво та обіг.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія