Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕНОВАЦІЯ [РЕНОВАЦИЯ] (від латин. renovatio - відновлення) - економічний процес заміщення машин, обладнання, ін-струменту, що вибувають з виробництва внаслідок фізичного і морального зносу, но-вими основними засобами за рахунок кош-тів амортазиційного фонду.

РЕНОВАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ (РЕНОВАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ] дії, спря-мовані на поновлення елементів (частин)
основних виробничих фондів, які вибули внаслідок фізичного і морального зносу, з метою забезпечення їх простого або розши-реного відтворення.

РЕНОМЕ (РЕНОМЕ] (фр. renomee - репута-ція) - усталена думка про людину, фірму. Див. також Репутація.

РЕНТА [РЕНТА] (нім. Rente, фр. rente, від латин, reddo - повертаю, оплачую) - 1. До-хід, що отримується власником від викорис-тання землі, майна, капіталу без здійснен-ня ним підприємницької діяльності, затрат додаткових зусиль (напр., від здавання зем-лі або приміщень в оренду, надання креди-ту). 2. Грошова сума, що виплачується що-річно страховою організацією застрахова-ній особі за страховим полісом.

РЕНТА ДИФЕРЕНЦІЙНА (РЕНТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ] - Див. Диференційна рента.

РЕНТА ДОВІЧНА [РЕНТА ПОЖИЗНЕННАЯ] - умовна рента, за якою платежі при-пиняються у випадку смерті певної особи (або осіб), як правило, ануїтента.

РЕНТА ЗЕМЕЛЬНА (РЕНТА ЗЕМЕЛЬНАЯ] -економічна категорія за умов товарного ви-робництва, що відображає економічну фор-му реалізації права власності на землю як головного засобу виробництва в сільському господарстві. Р.з. є частиною додаткової вартості, яку створюють працівники у сіль-ському господарстві, а привласнює її держа-ва як землевласник, а також орендарі. Роз-різняють дві форми Р.з. - абсолютну та диференційну. Абсолютна Р.з. становить надлишок вартості вироблених с. -г. продук-тів над ціною їх виробництва. Диференцій-на Р.з. зумовлена монополією на землю як об'єкт господарювання і є наслідком обме-женості землі та її зайнятості окремими гос-подарствами. Розрізняють диференційну Р.з. І і II. Диференційна Р.з. І виникає як до-датковий рентний дохід. зумовлений вищою родючістю землі чи вигіднішим місцерозта-шуванням її до споживачів с.-г. продукції. Диференційна Р.з. II є результатом різної ефективності додаткових капітальних вкла-день у сільське господарство, тобто вона пов'язана з інтенсифікацією с.-г. виробниц-тва. Прибуток у формі диференційної рен-ти отримують господарства, що орендують землю у держави. Діюча в сучасних умовах податкова система не пристосована до опо-даткування рентних доходів у формі дифе-ренційної ренти І і II. Із завершенням еко-номічної оцінки земель і створенням земельного кадастру стане можливим вилучати диференційну ренту безпосередньо за зе-мельним оподаткуванням.

РЕНТА МОНОПОЛЬНА [РЕНТА МОНОПОЛЬНАЯ] -Див. Монопольна рента.

РЕНТА НАТУРАЛЬНА [РЕНТА НАТУРАЛЬНАЯ] - 1. Рента, яка дає дохід у вигляді пе-ріодичних виплат фіксованих грошових сум. 2. Рентна плата у вигляді частини вро-жаю орендатора, що передається землев-ласникові.

РЕНТА ФІКСОВАНА [РЕНТА ФИКСИРОВАННАЯ] - одна із форм ренти натураль-ної. Див. також Рента натуральна.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія