Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕКРЕАЦІЯ [РЕКРЕАЦИЯ] (від латин, rec-reatio - відновлення) - 1. Вільний від роботи час, дні, призначені для відпочинку. 2. Відновлення сил, відпочинок, організація дозвілля.

РЕКРЕДИТИВ [РЕКРЕДИТИВ] (від ре... і ла-тин. creditum - довіряю) - лист або телег-рама, що відкликає попередні доручення щодо відкриття кредиту, надання акре-дитиву.

РЕКТОР [РЕКТОР] (латин, rector -управитель, керівник, від rego - керую) - особа, яка очолює вищий навчальний заклад.

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ [РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ] (від ре... і латин, cultus - об-роблення, введення) - здійснення комплек-су заходів для забезпечення можливості повторного використання земель, пошко-джених у процесі виробничої діяльності, а також запобігання шкідливій дії промисло-вого виробництва на екологію навколиш-нього середовища. Проведення Р.з. передба-чає створення культурних ландшафтів, які б повністю відповідали вимогам охорони та збагачення природних ресурсів. Рекульти-вовані землі використовують для вирощу-вання с.-г. культур, створення лісонаса-джень, організації місць відпочинку, заказ-ників тощо.

РЕКУПЕРАЦІЯ [РЕКУПЕРАЦИЯ] (від латин. recuperatio-повернення)- 1. Поновлення курсу акцій після його різкого зниження. 2. Повторний сеанс читання курсів акцій на біржі. 3. Повернення боргу, погашення кре-диту.

РЕЛЯТИВНИЙ [РЕЛЯТИВНЫЙ] (латин. relativus) - відносний.

РЕЛЯЦІЙНА МОВА [РЕЛЯЦИОННЫЙ ЯЗЫК] - мова, що використовується у реляційних базах даних для опису даних, маніпулюван-ня ними і запитів.

РЕМАРКА [РЕМАРКА] (від фр. remarque -позначка, примітка) - примітка на полях книги, помітка у торговій книзі, на рахунку та ін.

РЕМАРКЕТИНГ [РЕМАРКЕТИНГ] - марке-тингові заходи, що проводяться у разі зни-ження попиту на товар.

РЕМЕДІУМ [РЕМЕДИУМ] (від. латин, re-medium - засіб проти чого-небудь) - доз-волене законом відхилення фактичної ваги і проби монети від встановлених норматив-них величин, що відбулось, напр., внаслідок її стирання в обігу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія