Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕКЛАМНІ СУВЕНІРИ [РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ] - реклама за допомогою дрібних сувенірів, що роздаються безкоштовно, у вигляді предметів утилітарного призначен-ня, що містять інформацію про рекламодав-ця і товар, який рекламується (напр., пись-мове приладдя, записники тощо).

РЕКЛАМНІ ФІЛЬМИ [РЕКЛАМНЫЕ ФИЛЬ-МЫ] - засіб реклами, що поєднує звук і зображення. Використовується два типи рекламних фільмів: короткометражні, які мають розважальний або пізнавальний ха-рактер; фільми-хвилинки, фільми-ролики, кліпи.

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ [РЕКЛАМОДАТЕЛЬ] - замовник реклами, в ролі якого можуть вис-тупати виробничники, торговельні фірми, фірми послуг, дистрибутери, державні і гро-мадські організації, фізичні особи тощо.

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ [РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО) - письмова запис-ка, яка часто подається особисто, інколи безадресна. Р.л. містить рекомендаційну характеристику певної особи від юридичних чи фізичних осіб, що представляють її.

РЕКОМЕНДАЦІЯ [РЕКОМЕНДАЦИЯ] (від латин, recommendatio-порада)- 1. Пись-мовий або усний позитивний відгук про лю-дину чи фірму у формі підтримки її канди-датури або діяльності. 2. Порада, вказівка щодо певного способу дії, здійснення певних планів, задумів.

РЕКОМЕНДУВАТИ [РЕКОМЕНДОВАТЬ] (від латин, recommendo - доручаю, дові-ряю) - 1. Складати рекомендацію про когось, про щось. 2. Радити, пропонувати. 3. Пози-тивно представляти щось, когось при зна-йомстві.

РЕКОНВЕРСІЯ [РЕКОНВЕРСИЯ] (від ре... і латин, conversio) - перехід економіки краї-ни після закінчення війни до виробництва продукції цивільного призначення.

РЕКОНСТРУКЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) (від ре... і латин, constructio - побудова) - до-корінна перебудова, поліпшення, удоскона-лення або впорядкування міст, селищ, про-мислових, транспортних та інших об'єктів, окремих будинків тощо; відновлення первіс-ного вигляду пам'яток архітектури або мис-тецтва за їх рештками або описами.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ [РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ] - здій-снення комплексу заходів щодо збільшення виробничих потужностей, впровадження нових технологій, підвищення технічного рівня, якості продукції і продуктивності пра-ці при менших затратах матеріальних і гро-шових ресурсів на одиницю введеної потуж-ності порівняно з будівництвом нових під-приємств. Під час реконструкції діючих під-приємств їх техніко-економічні показники мають відповідати показникам, які встанов-люються для новобудов.

РЕКРЕАЦІЙНІ ПОСЛУГИ [РЕКРЕАЦИОННЫЕ УСЛУГИ] - послуги, пов'язані з про-веденням відпочинку, зміцненням здоров'я, використанням вільного часу. Рекреаційні підприємства, організації створюють окре-му галузь економіки, регіону.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія