Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕКЛАМА МАРКИ [РЕКЛАМА МАРКИ] - рекламна діяльність, що має на меті довгос-трокове формування іміджу, запам'ятову-вання конкретної товарної (торгової) марки.

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТІ [РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ] - різновид реклами, що охоплює мільйони людей, які користуються громадським транспортом. Розрізняють три види такої реклами: внутрісалонні реклам-ні планшети; зовнішні рекламні планшети. що розміщуються на кузові транспортних за-собів; станційні плакати, телевізійні уста-новки, що розміщуються на станціях, зупин-ках громадського транспорту і навколо них.

РЕКЛАМА НАГАДУВАЛЬНА [РЕКЛАМА НАПОМИНАЮЩАЯ] - різновид рекламної ді-яльності, спрямованої на те, щоб спонука-ти споживача згадати про товар. Є важли-вою на етапі зрілості товару.

РЕКЛАМА ОПОСЕРЕДКОВАНА [РЕКЛАМА КОСВЕННАЯ] - рекламування товарів і по-слуг за допомогою інтерв'ю, публікацій, ра-діо- і телепередач, в яких згадується товар, що рекламується. При цьому повідомляють про предмет реклами і його виробника.

РЕКЛАМА ПРЕСТИЖНА [РЕКЛАМА ПРЕСТИЖНАЯ] - рекламна діяльність з метою формування довгострокового іміджу компа-нії, фірми або особи.

РЕКЛАМАЦІЯ [РЕКЛАМАЦИЯ] (від латин. reclamatio - звучний вираз) - заява, що містить обґрунтовану претензію щодо не-доброякісного товару або неналежного ви-конання однією зі сторін взятих на себе зо-бов'язань. Порядок заяв і розгляду реклама-цій обумовлюється завчасно, при укладан-ні угоди, контракту. Р. може містити вимогу про усунення недоліків, зниження ціни, від-шкодування збитків, повернення товару або його обмін на якісний.

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ [РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ] - здійснення комплексу ре-тельно спланованих рекламних заходів, роз-рахованих на певний проміжок часу, район дії, ринок, коло осіб тощо.

РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО [РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО] - спеціалізована компанія, що розробляє рекламні заходи і розміщує рекламу.

РЕКЛАМНЕ ШОУ [РЕКЛАМНОЕ ШОУ] - поширення відомостей про кого-небудь, про що-небудь з метою їх популяризації у формі розкішного сценічного видовища, дійства за участю відомих акторів, спортсменів та ін.

РЕКЛАМНИЙ ПРОСПЕКТ [РЕКЛАМНЫЙ ПРОСПЕКТ] -друкована реклама, кольоро-ве видання, буклет, що містять інформацію про товар або групу товарів, які пропону-ються однією фірмою.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія