Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕКАПІТУЛЯЦІЯ [РЕКАПИТУЛЯЦИЯ] (від ре... і латин. capitulum- глава, відділ) - 1. Скорочене, стисле повторення сказаного. 2. Звірка записів бухгалтерського обліку з першоджерелами з метою упередження по-милок.

РЕКВІЗИТ [РЕКВИЗИТ] (латин, requisitum-необхідне, потрібне, від requiro - потре-бую) - 1. Сукупність речей, необхідних для здійснення певних дій (напр., акторам для участі у виставі). 2. Обов'язкові вихідні дані як необхідний елемент для оформлення до-кумента. його відповідності правовим чи ін-шим нормам.

РЕКВІЗИТ ДОКУМЕНТА [РЕКВИЗИТ ДОКУМЕНТА] - обов'язкові дані, встановлені законодавчими актами або чинними прави-лами для документів, без яких вони не мо-жуть бути підставою для обліку господар-ських операцій і не мають юридичної сили.

РЕКВІЗИЦІЯ [РЕКВИЗИЦИЯ] (від латин. requisito - вимога) - примусове вилучен-ня державою майна у власника в державних або громадських інтересах за певну винаго-роду. Умови і порядок Р., розміри винагоро-ди за вилучене майно регламентуються за-конодавством країни. Зокрема, Р. може зас-тосовуватись за надзвичайних обставин.

РЕКВІРЕНТ [РЕКВИРЕНТ] (від латин, re-quirens - вимагаючий) - власник векселя, що звертається у судові інстанції з вимогою опротестувати вексель.

РЕКЕТ [РЕКЕТ] (англ. racket) - незаконне (шляхом погроз, шантажу) здирство злочин-ними елементами, рекетирами грошей з під-приємців.

РЕКЕТИР (РЕКЕТИР] - злочинець, що зай-мається рекетом, шантажист, здирник, ви-магач.

РЕКЛАМА [РЕКЛАМА] (від латин, reclamo- вигукую) - відкрите оповіщення фірмою потенційних покупців, споживачів щодо якості товарів і послуг, їх достоїнства і пере-ваги, а також про досягнення і заслуги са-мої фірми. Р. є одною з важливих складових маркетингу.

РЕКЛАМА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА [РЕКЛАМА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ] - тип реклами, який використовується для просу-вання відомих у масштабах країни товарів, що мають фірмову марку. Для такої рекла-ми компанія закуповує місце в журналах і газетах загальнонаціонального характеру, а також телевізійний час у популярних телеп-рограмах.

РЕКЛАМА ЗОВНІШНЯ [РЕКЛАМА НАРУЖНАЯ] - рекламні засоби у вигляді вивісок, зовнішніх плакатів, щитів, світлових уста-новок на будівлях, узбіччі доріг тощо; міс-тять лаконічні тексти, малюнки, що легко запам'ятовуються.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія