Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕЙД [РЕЙД] (голланд. rede) - 1. Частина акваторії порту, призначена для якірної стоянки судна і перевантаження вантажів. 2. Таємний похід військових або партизан-ських угруповань по певній території.

РЕЙС [РЕЙС] (нім. Reise - подорож) - 1. За-кінчена операція переміщення пасажирів або вантажів автомобільним, повітряним, річковим чи іншими видами транспорту. 2. Пробіг навантажених або порожніх транс-портних засобів в одному напрямку від початкового до кінцевого пункту відправ-лення.

РЕЙТИНГ [РЕЙТИНГ] (англ. rating) - оцінка, причислення до класу, розряду чи кате-горії. Комерційні організації, установи виз-начають Р. кредитоспроможності компаній; кредитний Р. держав показує їхню кредитос-проможність залежно від ступеня ризику неповернення кредитів. Найчастіше Р. зас-тосовують для оцінки цінних паперів, облі-гацій, політичних діячів тощо.

РЕЙТИНГ КРЕДИТНИЙ [РЕЙТИНГ КРЕДИТНЫЙ] (англ.credit rating) - оцінка кре-дитоспроможності позичальника через ін-декс, що обчислюється залежно від рівня ризику.

РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ [РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКА] - спеціальні показники здатнос-ті банків видавати короткотермінові та дов-готермінові кредити з урахуванням розміру процентної ставки, напрямів кредиту, особ-ливостей та умов позики. Оперативно коре-гується та поновлюється в міру надходжен-ня інформації від банків з урахуванням на-бутого досвіду.

РЕЙТИНГ ОБЛІГАЦІЇ [РЕЙТИНГ ОБЛИГАЦИИ] - показник надійності облігації. Кож-ному їх випуску спеціальні рейтингові аген-ти присвоюють Р.о. Зміна рейтингу впливає на ціну облігації. Компанії, Р.о. яких втра-чається, зазнають серйозних фінансових проблем.

РЕЙТИНГ СТРАХУВАЛЬНИЙ [РЕЙТИНГ СТРАХОВОЙ] - рівень ставки страхового внеску, що обчислюється шляхом статис-тичних розрахунків з використанням мате-матичних методів.

РЕЙТИНГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [РЕЙТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ] - розряд, категорія, що регламентує якість і надійність цінних паперів щодо погашення і виплати про-центів.

РЕКАМБІО [РЕКАМБИО] (від італ. recambio-зворотний вексель) - зворотний вексель, ретратта, вимога про відшкодування век-сельної суми і сплати процентів за векселем.

РЕКАПІТАЛІЗАЦІЯ [РЕКАПИТАЛИЗАЦИЯ] - зміна структури капіталу компанії (напр., обмін облігацій на акції), що найчас-тіше виникає через банкрутство.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія