Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕЗОЛЮЦІЯ [РЕЗОЛЮЦИЯ] (від латин. resolutio - розв'язання, дозвіл) - рішення керівника за результатом розгляду докумен-тів. Як правило, Р. складаються з таких еле-ментів: прізвища та ініціалів виконавця, якому направляється документ; вказівки про порядок, характер і методи, способи виконання (що і як треба зробити); строку виконання; особистого підпису керівника; дати складання резолюції. Формулювання резолюції має дуже зрозуміло розкривати виконавцю думку і вимоги керівника.

РЕЗОН [РЕЗОН] (від фр. raison) - 1. Розум-на основа, доказ, розуміння.

РЕЗОННИЙ [РЕЗОННЫЙ] (фр. raison, від латин, ratio (rationis) - доказ, підстава, ра-ція) - розумний, обґрунтований, беззапе-речний, слушний.

РЕЗЮМЕ [РЕЗЮМЕ] (від фр. resume) - 1. Стислий виклад суті написаного, сказа-ного або прочитаного. 2. Висновок, підсумок чого-небудь. 3. Складений за певними пра-вилами набір відомостей про претендента на роботу.

РЕІМПОРТ [РЕИМПОРТ] - зворотне ввезен-ня в країну раніше вивезених за кордон то-варів, які не піддавались переробці. До та-ких товарів належать, напр., речі, не прода-ні на іноземних аукціонах, забраковані або що повертаються як. непотрібні.

РЕІНВЕСТИЦІЇ [РЕИНВЕСТИЦИИ] - кош-ти, отримані у вигляді доходів з інвестицій і спрямовані на розширення виробництва.

РЕІНВЕСТУВАННЯ [РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ] - додаткове вкладення власного або іноземного капіталу в економіку у формі на-рощування раніше вкладених інвестицій за рахунок отриманих від них дохо дів, прибутку. Сферою фінансових реінвестицій є цін-ні папери, а реальних інвестицій - основ-ний і оборотний капітал.

РЕІНВЕСТУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ [РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ДИВИДЕНДОВ] - одна із форм капіталізації прибутку, використання частини прибутку акціонерного товариства, отриманого акціонерами у формі дивіден-дів, для поповнення капіталу товариства.

РЕІНЖИНІРИНГ [РЕИНЖИНИРИНГ] - 1. Процес оздоровлення підприємств, фірм, компаній за рахунок піднесення інжинірин-гу на новий рівень. 2. Діяльність щодо мо-дернізації раніше реалізованих технічних рішень на діючому об'єкті.

РЕІНКАРНАЦІЯ [РЕИНКАРНАЦИЯ] -пере-ведення цінних паперів у іншу форму на пев-ний строк. Напр.. золотих сертифікатів у цінні папери особливого призначення, купон-них облігацій у безкупонні тощо.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія