Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕЗЕРВНА ВАЛЮТА [РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА] - 1. Загальновизнана у світі валюта, що використовується для створення в центральних банках резерву коштів з метою здійснення міжнародних розрахунків. 2. Національні кредитні гроші, валюта провідних держав світу, що використовується для міжнародних розрахунків. До Р.в. відносять, як правило, долар США (близько 60 відсотків світових валютних резервів), німецьку марку, англійський фунт стерлінгів, японську ієну, французький франк.

РЕЗЕРВНА НОРМА [РЕЗЕРВНАЯ НОРМА] -встановлений у вигляді відсотків норматив депозитних зобов'язань, які комерційний банк повинен зберігати у центральному бан-ку чи у власних сховищах.

РЕЗЕРВНЕ УСТАТКУВАННЯ [РЕЗЕРВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ] -устаткування, що фак-тично встановлене, але яке відповідно до потреби перебуває у резерві. Воно, як пра-вило, призначене для забезпечення безпе-ребійного функціонування виробництва, коли виникає необхідність заміни устатку-вання внаслідок його спрацювання, форму-вання резервних потужностей та ін. Наяв-ність Р.у. допускають лише на особливо важ-ливих ділянках виробничого процесу, ос-кільки надмірна кількість його призводить до наднормативних запасів господарських за-собів, що негативно позначається на еконо-мічних показниках діяльності підприємства.

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ [РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ] - частина власного капіталу ком-панії, що створюється за рахунок щорічних відрахувань від прибутку. Р. к. є джерелом для соціального розвитку підприємства, від-шкодування втрат, а також для виплати ди-відендів і поповнення капіталу у випадках недостатності прибутку.

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД [РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД] - Див. Резервний капітал. Фонд резер-вний.

РЕЗЕРВНІ ФОНДИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ (РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ] - запаси грошових білетів і розмінної монети, які ще не перебувають в обігу. Розмір резервних фондів для кожної установи банку визначає Правління Націо-нального банку України у вигляді ліміту ок-ремо для грошових білетів і для забезпечен-ня безперебійного виконання емісійних опе-рацій та оперативного регулювання грошо-вого обігу; випуск грошей в обіг - перера-хування з резервного фонду в оборотну касу, вилучення грошей з обігу - своєчасне й пов-не перерахування в резервні фонди грошей з оборотної каси.

РЕЗЕРВУВАННЯ [РЕЗЕРВИРОВАНИЕ] (від латин, reservare - зберігати) - 1. Зберіган-ня ресурсів про запас, тобто у резерві. 2. За-лишення за собою права повернутися до будь-якого питання.

РЕЗИДЕНТ [РЕЗИДЕНТ] (латин, resident- сидячий, той, хто залишається на місці) - юридична або фізична особа, що постійно зареєстрована або постійно проживає в да-ній країні незалежно від громадянства. Ре-зиденти зобов'язані у своїх економічних діях дотримуватись законів даної країни, плати-ти податки згідно з чинними там законами і нормами. 2. Таємний уповноважений іно-земної розвідки, який спрямовує діяльність своїх агентів.

РЕЗИДЕНЦІЯ [РЕЗИДЕНЦИЯ] (латин, residentia - місцеперебування, від residere - залишатися на місці) - 1. Місцеперебуван-ня глави держави, уряду, а також осіб, які обіймають високі урядові чи адміністратив-ні посади. 2. Будівля, де перебувають ці високі державні посадові особи. 3. Перенос-но - офісні приміщення фірм, компаній, громадських об'єднань.

РЕЗОЛЮТИВНИЙ [РЕЗОЛЮТИВНЫЙ] (ла-тин. resolutivus) - письмовий або усний виклад, що містить у собі остаточні вис-новки.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія