Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕЄСТРАЦІЯ [РЕГИСТРАЦИЯ] - 1. Запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку і надання їм статусу офіційно визнаних актів (Р. народження, Р. одруження тощо]. 2. За-несення у список, в книгу обліку.

РЕЄСТРИ ОБЛІКОВІ [РЕЕСТРЫ УЧЕТНЫЕ] - книги, картки та аркуші певної форми, що їх використовують для обліку наявності і руху матеріальних коштів та реєстрації господарських операцій на під-приємствах, в організаціях і установах. За змістом Р.о. поділяють на синтетичні (жур-нал реєстрації, головна книга, оборотна ві-домість тощо), де записують узагальнені дані про рух господарських засобів, та аналітичні (рахунки в книгах, картках, описи тощо), в яких зазначають докладні дані про окремі об'єкти основних оборотних засобів, про розрахунки окремо з кожною юридичною і фізичною особою. При журнально-ордерній формі обліку дані синтетичного й аналітич-ного обліку поєднуються в одному реєстрі.

РЕЄСТРОВА ТОННА (РЕЕСТРОВАЯ ТОННА] - одиниця виміру внутрішнього об'єму морських торговельних суден. Цей термін рівнозначний регістровій тонні. Дорівнює 100 кубічним англійським футам (2,83 м3).

РЕЖИМ [РЕЖИМ] - 1. Державний ус-трій, система правління. 2. Встановлений порядок життя, праці, діяльності, відпочин-ку тощо. 3. Система правил, дій, заходів, запроваджених для досягнення мети, здій-снення завдань, реалізації програм (Р. еко-номії, Р. трудового дня).

РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ (РЕЖИМ ЭКОНОМИИ] - спосіб господарювання, в основу якого покладено принцип ощадливості, мі-німізації витрат ресурсів, ресурсозбере-ження. Застосовується як засіб підвищення ефективності виробництва.

РЕЖИМ ІНТЕРАКТИВНИЙ [РЕЖИМ ИНТЕРАКТИВНЫЙ] - режим взаємодії про-цесу обробки даних в обчислювальній сис-темі з його користувачем, що полягає у різних формах впливу на цей процес, які пе-редбачені механізмом управління конкрет-ною обчислювальною системою і викли-кають зворотну реакцію процесу. Порів-няно з діалоговим режимом Р.І. забез-печується більш розвинутими засобами і приладами взаємодії користувача та обчис-лювальної системи.

РЕЖИМ КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНИЙ [РЕЖИМ КРЕДИТОВАНИЯ ОБЩИЙ] - кре-дитування згідно з чинними інструкціями без надання пільг і застосування кредитних санкцій.

РЕЖИМ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ (РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ] - умови економічних, торговель-них відносин між країнами, що передбача-ють надання одна одній переваг, пільг у виг-ляді зниження мита, податків, зборів, знят-тя обмежень, заборон тощо.

РЕЖИМ НАЦІОНАЛЬНИЙ [РЕЖИМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ] - встановлення у міжна-, родних договорах і угодах нормативного положення про те, що юридичні особи і гро-мадяни сторін, які домовляються, при здій-сненні зовнішньоторговельних операцій взаємно користуються правами місцевих громадян.

РЕЖИМ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИЙ [РЕЖИМ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ] -Див. Преферен-ційний режим.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія