Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕГУЛЮВАТИ [РЕГУЛИРОВАТЬ] - 1. Підко-ряти певному порядку, правилу, упорядкову-вати. 2. Встановлювати правильну, необхід-ну для роботи взаємодію частин механізму, приладу. 3. Робити що-небудь для отриман-ня бажаних результатів, досягнення потріб-них показників.

РЕГУЛЯТОР [РЕГУЛЯТОР] - 1. Скеровуючий певний процес, діяльність, упорядковуючий, той, що налагоджує системність, порядок. 2, Організатор керованих взаємодій окремих механізмів, процесів, у т. ч. економічних, соціальних, політичних.

РЕГУЛЯТОРИ ЕКОНОМІЧНІ (РЕГУЛЯТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ] - економічні ва-желі, що впливають через механізм інтере-сів на учасників економічних процесів, суб'єктів господарювання (ціни, податки, норми, банківські проценти, санкції тощо).

РЕДАКТОР [РЕДАКТОР] - 1. Осо-ба, яка редагує, виправляє, опрацьовує 1 го-тує до видання, до друку тексти книг, жур-налів, наукових розробок, програм тощо. 2. У комп'ютерних програмах - механізм, що приводить у відповідність з літературними нормами тексти, що вносяться у пам'ять комп'ютера.

РЕДАКТОР ЗВ'ЯЗКУ (РЕДАКТОР СВЯЗИ] - програма обчислювальної машини, що ви-користовується для побудови завантажувального модуля з одного або більше об'єк-тних чи завантажувальних модулів, що транслюються незалежно, за допомогою перехресного посилання на об'єктні модулі.

РЕДАКТОР ЗОБРАЖЕНЬ [РЕДАКТОР ИЗОБРАЖЕНИЙ] - програма редагування гра-фічної інформації.

РЕДАКТОР ТЕКСТІВ (РЕДАКТОР ТЕКСТОВ] - програма, що забезпечує редагування текстів програм і документів згідно з ко-мандами, що посилаються користувачем. Див. також Текстовий процесор.

РЕДУКОВАНА СТРАХОВА СУМА [РЕДУЦИРОВАННАЯ СТРАХОВАЯ СУММА] - страхова сума за договором страхування життя, зменшена у зв'язку з достроковим припиненням оплати страхувальником чергових внесків.

РЕДУКУВАТИ [РЕДУЦИРОВАТЬ] - зниження цінності монети шляхом зменшення вмісту в ній благородного металу.

РЕДУКЦІЯ [РЕДУКЦИЯ] - 1. Зменшення, послаб-лення чого-небудь. 2. Зведення складного до більш простого, доступного для аналізу або розв'язання. 3. Падіння курсу валют, цінних паперів і цін на товари.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія