Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕГРЕСО [РЕГРЕССО] - зворотна вимога про відшкодування оплаченої суми збитків, що подається однією фізичною чи юридичною особою другій, з вини якої стались ці збит-ки. Р. застосовується при опротестуванні векселя чи чека і називається ще регресним позовом. Див. також Регресний позов.

РЕГРЕСУВАТИ [РЕГРЕССИРОВАТЬ] - занепадати, ру-хатись назад у розвитку, погіршуватись.

РЕГУЛЬОВАНА ВАЛЮТА [РЕГУЛИРУЕМАЯ ВАЛЮТА] - метод державного втручання в економіку через грошово-кредитну сферу, за допомогою впливу на валютний курс.

РЕГУЛЬОВАНА СТАВКА ЗА ЗАСТАВНОЮ [РЕГУЛИРОВАННАЯ СТАВКА ПО ЗАКЛАДНОЙ] - заставна угода, згідно з якою про-центна ставка змінюється залежно від коли-вання кон'юнктури ринку. Інша назва - змінна ставка за заставною.

РЕГУЛЮВАЛЬНІ РАХУНКИ [РЕГУЛИРУЮЩИЕ СЧЕТА] - рахунки бухгалтерського обліку, призначені для уточнення вартості окремих видів господарських засобів, що здійснюється за двома оцінками. Напр., об-лік. основних засобів - за початковою і за-лишковою вартістю; товарів - за цінами роздрібними і цінами їх придбання: готової продукції- за оптовими цінами і за собівар-тістю тощо. При цьому на Р.р. обліковують тільки різницю в цінах, на яку треба змен-шити чи збільшити залишок на основних рахунках. За призначенням Р.р. поділяють на доповнюючі (для обліку сум, на які треба лише збільшити залишок на основних ра-хунках), контрорні (для обліку сум, на які треба лише зменшити залишок на основних рахунках), контрарно-доповнюючі (для облі-ку сум, що на них треба одночасно збільши-ти і зменшити залишки на основних рахун-ках, які ними регулюються).

РЕГУЛЮВАННЯ АНТИДЕМПІНГОВЕ [РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИДЕМПИНГОВОЕ] - сукупність державних заходів, спрямованих проти продажу експортних товарів на світо-вих ринках за цінами, значно нижчими від внутрішніх у країні-виробнику. Антидемпін-говим законодавством визначаються кри-терії демпінгової ціни, відповідальність і наслідки за нанесення демпінгового збитку країні-експортеру.

РЕГУЛЮВАННЯ АНТИМОНОПОЛЬНЕ [РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ] - вжиття державою заходів, спрямованих на недопущення монополізації окремими ви-робниками тих чи інших видів виробництва з метою захисту прав споживачів.

РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНЕ [РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОЕ] - Див. Валютне регу-лювання.

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНЕ [РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ] - Див. Дер-жавне регулювання.

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ [РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ] - вплив органів управління на економіку з метою підтримки фінансово-господарських процесів на певному рівні і недопущення небажаних явищ. У централізованій еконо-міці регулювання економічних процесів, дій економічних суб'єктів здійснюється за допо-могою переважно директивних розпоряд-чих методів, у ринковій - шляхом викорис-тання в основному ринкових регуляторів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія