Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕГЛАМЕНТ [РЕГЛАМЕНТ] - 1. Правила, що регулюють порядок і час проведення за-ходів і дій, обмежують їх здійснення певни-ми рамками (Р. зборів, Р. нарад, Р. конферен-цій). 2. Назва деяких актів міжнародних кон- гресів. 3. Час, відведений на зборах для до-повіді, виступу.

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ [РЕГЛАМЕНТАЦИЯ] -встановлення правил, що визначають поря-док певної діяльності.

РЕГЛАМЕНТУВАТИ [РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ] - виконувати встановлені правила, регламент.

РЕГРЕС [РЕГРЕСС] - 1. Процеси деградації, зниження рівня розвитку, ознаки застою, повернення до віджилих форм і структур. 2. Зворотна вимога про відшкодування, повер-нення сплаченої суми, яку вимагає регре-сант від регресата.

РЕГРЕСАНТ [РЕГРЕССАНТ] - особа, що ставить зворотну вимогу другій особі про відшкодування збитків, які перша особа заз-нала від другої. Напр., перша особа здійс-нила платіж за другу особу і, як Р., має право вимагати відшкодування збитків.

РЕГРЕСАТ [РЕГРЕССАТ] -особа, проти якої спрямована вимога регресанта.

РЕГРЕСИВНЕ ОПОДАТКУВАННЯ [РЕГРЕССИОННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ] - оподат-кування, за якого зі збільшенням доходу частка (відсоток), що утримується у вигляді податку, зменшується. Інша назва- дегре-сивне оподаткування.

РЕГРЕСІЙНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ [РЕГРЕССИОННЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ] -метод прогнозування, оснований на аналізі і використанні стійких статистич-них зв'язків між сукупністю перемінних ар-гументів і перемінною функцією, яка прог-нозується.

РЕГРЕСНИЙ ПОЗОВ [РЕГРЕССНЫЙ ИСК] -позов юридичної чи фізичної особи (регре-санта) до іншої особи (регресата) про відшко-дування сплаченого регресантом збитку з вини регресата або за нього. Правом подан-ня Р.п. користуються у випадках, передба-чених законодавством. Напр., право регресу солідарного боржника (що виконав солідар-не зобов'язання повністю) щодо решти боржників; право вимоги поручителя, який виконав зобов'язання за боржника, тощо.

РЕГРЕСНИЙ ПОЗОВУ СТРАХУВАННІ [РЕГРЕССНЫЙ ИСК В СТРАХОВАНИИ] - право вимог органів страхування до особи, винної у заподіянні шкоди.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія