Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ [РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ] - дослідження питань ефективності розміщення економічної сис-теми на території держави (або у світі) з точ-ки зору поділу цієї території на окремі еко-номічні регіони (зони).

РЕГІОНАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ [РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ] - сукупність бюджетів окремих районів і областей, що входять до складу даного регіону.

РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК [РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК] - су-купність страхових організацій, національ-них страхових ринків окремих регіонів, ін-теграційно пов'язаних між собою.

РЕГІОНАЛЬНІ РИНКИ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ] - ринки окремих регіонів, що відрізняються місцезнаходженням, видами товарів, ціна-ми, кон'юнктурою, попитом і пропозицією товарів. Межі регіональних ринків, як пра-вило, збігаються з межами адміністратив-но-територіальних утворень.

РЕГІОНАЛЬНІ УГОДИ [РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ]-угоди, укладені між держа-вами, розташованими в одному географічно-му регіоні, що мають спільні кордони, між-народні угоди щодо здійснення спільних прог-рам на основі взаємовигідних інтересів з еко-номічних, соціальних чи політичних питань.

РЕГІСТР [РЕГИСТР] - спеціальний орган, що здійснює нагляд у певній сфері управління.

РЕГІСТР КОМЕРЦІЙНИЙ [РЕГИСТР КОММЕРЧЕСКИЙ] - список, в який занесені всі комерційні фірми.

РЕГІСТР КРЕДИТОРІВ [РЕГИСТР КРЕДИТОРОВ] - регістр, куди записуються креди-тори за іпотечними кредитами. Зберігач регістру повідомляє кредиторам про всі змі-ни, які відбуваються з нерухомістю.

РЕГІСТР НЕРУХОМОСТІ [РЕГИСТР НЕДВИЖИМОСТИ] - регістр, згідно з яким визначається право на володіння конкрет-ним об'єктом нерухомості з описанням його основних параметрів.

РЕГІСТР ТОРГОВИЙ [РЕГИСТР ТОРГОВЫЙ]-Див. Торговий регістр.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія