Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕВОКАЦІЯ [РЕВОКАЦИЯ] - 1. Скасування раніше даного розпорядження. 2. Заява чекодавця про скасування раніше виданого чека.

РЕВОЛЬВЕРНИЙ КРЕДИТ [РЕВОЛЬВЕРНЫЙ КРЕДИТ] - автома-тично поновлюваний кредит, що застосову-ється на ринку позичкового капіталу. Р. к. на-дається без додаткових переговорів, якщо тільки він знаходиться в межах встановлено-го ліміту і передбачених строків погашення.

РЕГАЛІЇ [РЕГАЛИИ] - 1. Підприємства, що ними відає держава, які слугують за джерело держав-них доходів, напр., пошта, телеграф. 1. У феодальній Західній Європі - особливі пра-ва та привілеї глави держави на отримання певного виду доходу; іноді передавались як винагорода великим феодалам або присво-ювались ними.

РЕГАЛІЯ ГРОШОВА [РЕГАЛИЯ ДЕНЕЖНАЯ] - виключне право держави на випуск грошей.

РЕГІОН [РЕГИОН] - 1. Район, область, територія, час-тина країни, що вирізняється сукупністю природних або історично складених еконо-міко-географічних умов і національним складом населення. 2. Група межуючих кра-їн, які представляють окремий економіко-географічний Р. і мають спільні ознаки, що відрізняють цей Р. від інших.

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ [РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ] - побудова системи управління компанією за географічним (регіональним) принципом з незалежними регіональними структурами, самостійними відділами компанії, які керу-ються регіональним менеджером; структу-ризація фінансових систем за регіональни-ми ознаками.

РЕГІОНАЛІЗМ [РЕГИОНАЛИЗМ] - підхід до розгляду і розв'язання економічних, соці-альних, політичних та інших проблем з точ-ки зору інтересів споживачів того чи іншо-го регіону.

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА (РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА] - галузь економічної нау-ки, що вивчає закономірності регіональної ор-ганізації суспільного виробництва і механізм їх дії, економічні явища і процеси, пов'язані з розвитком господарства окремих регіонів і територіально-виробничих комплексів.

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА [РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА] - тип структури, в якій застосований географічний принцип побу-дови, що полегшує вирішення проблеми, пов'язаної з місцевим законодавством, зви-чаями і потребами споживачів.

РЕГІОНАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ [РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ] - заходи що-до розробки і здійснення програм економіч-ного і соціального розвитку окремих регіо-нів країни в межах загальної національної програми.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія