Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕВІЗІЙНИЙ КОМІТЕТ [РЕВИЗИОННЫЙ КОМИТЕТ] - орган акціонерного товариства, корпорації, що включає кілька директорів, котрі не вхо-дять безпосередньо до штату адміністрації. Р.к. забезпечує об'єктивну оцінку результа-тів діяльності апарату управління корпо-рацією, призначає незалежних аудиторів і обговорює з ними результати ревізійної роботи. Якщо аудитори вважають, що певна інформація повинна бути повідомлена ак-ціонерам, то вона спочатку обговорюється у Р.к.

РЕВІЗІЯ [РЕВИЗИЯ] - документальна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, організацій та установ, що її проводять пе-реважно в порядку внутрішньовідомчого контролю. Основним завданням Р. є пере-вірка законності операцій і додержання фі-нансової дисципліни, правильності поста-новки бухгалтерського обліку і оформлення документів, виявлення незаконного витра-чання коштів і матеріалів тощо. Докумен-тальні Р. бувають відомчі і позавідомчі, пла-нові й позапланові, повні й часткові, разові й повторні, суцільній вибіркові, комплексні й некомплексні У кожному окремому випад-ку її призначають розпорядженням керівни-ка. До Р. організації можуть залучати ауди-торські структури.

РЕВІЗІЯ ВЕРТИКАЛЬНА [РЕВИЗИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ] - перевірка функціонування однієї із сторін маркетингової стратегії фірми, напр., планування асортименту продукції.

РЕВІЗІЯ ВИБІРКОВА [РЕВИЗИЯ ВЫБОРОЧНАЯ] - часткова перевірка, що охоплює одну із сторін діяльності організації, фірми.

РЕВІЗІЯ ГОРИЗОНТАЛЬНА [РЕВИЗИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ] - перевірка загального функціонування фірми з особливим наго-лошенням на взаємозв'язку змінних фак-торів, що впливають на діяльність фірми.

РЕВІЗІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНА (РЕВИЗИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ] - перевірка фінансо-во-господарської діяльності підприємств, організацій, установ або службових осіб за певний проміжок часу.

РЕВІЗІЯ МАРКЕТИНГУ (РЕВИЗИЯ МАРКЕТИНГА] - комплексне, системне і регуляр-не дослідження маркетингового середови-ща, стратегії завдань і оперативної діяль-ності фірми з метою виявлення потенційних можливостей зростання фірми і надання пропозицій щодо поліпшення її маркетин-гової діяльності.

РЕВІЗІЯ ОПЕРАТИВНА [РЕВИЗИЯ ОПЕРАТИВНАЯ] - регулярна, періодична оцінка стану звітності, фінансово-господарської діяльності підприємства, компанії, що її здійснюють штатні ревізори.

РЕВІЗІЯ СУЦІЛЬНА [РЕВИЗИЯ СПЛОШНАЯ) - комплексна, всебічна перевірка фі-нансово-господарської діяльності підприєм-ства, компанії.

РЕВІЗОР [РЕВИЗОР] - особа, що має пов-новаження провести ревізію.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія