Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕАЛЬНІ КАСОВІ ЗАЛИШКИ [РЕАЛЬНЫЕ КАССОВЫЕ ОСТАТКИ] - фактичні залиш-ки грошей у касі.

РЕАЛЬНІ ПОДАТКИ [РЕАЛЬНЫЕ НАЛОГИ] -Див. Податки реальні.

РЕВАЛОРИЗАЦІЯ [РЕВАЛОРИЗАЦИЯ] - відновлення розміну паперових грошей на золото за номіналом. Див. також Реваль-вація.

РЕВАЛЬВАЦІЯ [РЕВАЛЬВАЦИЯ] - 1. Офіційне підвищення золотого вмісту наці-ональної валюти або фактичне підвищення валютного курсу відносно міжнародних ва-лютних грошових одиниць. Один із методів стабілізації внутрішнього грошового обігу після подолання інфляції. 2. Переоцінка ба-лансу, зокрема його основного капіталу і резервів, з тим, щоб врахувати ефект обез-цінення грошей.

РЕВАНШ [РЕВАНШ] - 1. Відплата за поразку. 2. Повтор-на боротьба з метою взяти верх над колиш-нім переможцем. 3. Виграш, що компенсує програш.

РЕВЕРС [РЕВЕРС] - 1. Письмове зобов'язання однієї особи перед іншою, що містить гарантії взяття на себе відповідальності за ризик. Напр., ґарантій-ний лист або зобов'язання викупити век-сель до строку платежу. 2. Декларація, за якою власник загублених акцій підтверджує готовність взяти на себе збитки банку в разі несанкціонованого використання цих до-кументів. На заміну загублених цінних паперів видається дублікат.

РЕВЕРС ПОПИТУ [РЕВЕРС СПРОСА] - си-туація, за якої внаслідок великого внутріш-нього попиту країна імпортує товари, для виробництва і експорту яких вона має від-носно кращі фактори виробництва порівня-но з її торговими партнерами.

РЕВЕРС ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА [РЕВЕРС ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА] - ситу-ація, за якої один 1 той самий товар виявля-ється капіталоємним у капіталонадлишко-вій країні і трудоємним у праценадлишко-вій країні.

РЕВЕРСІЯ [РЕВЕРСИЯ] - 1. Повернення майна попередньому власнику. 2. Тимчасове пере-дання кредитору цінностей для забезпечен-ня кредиту, зобов'язань, що повертаються після погашення кредиту.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ [РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ] -Див. Комісія ревізійна.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія