Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РЕАЛІСТИЧНИЙ [РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ] - 1. Той, хто реально оцінює ситуа-цію, становище і діє залежно від об'єктивної ситуації. 2. Переносно-далекий від усього ідеального, гіперболізованого.

РЕАЛІЯ [РЕАЛИЯ] - предмет, річ, здійснена (реалізо-вана) можливість.

РЕАЛЬНА ГРОШОВА МАСА [РЕАЛЬНАЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА] - відношення номі-нальної грошової маси до рівня цін, обчис-леного за ціновим базисом.

РЕАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА [РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА] - заробітна плата, що визначається кількістю споживчих това-рів і послуг, яку можна на неї придбати. За-лежить від розміру номінальної заробітної плати, рівня цін на споживчі товари і послу-ги, а також податків, що утримуються із за-робітної плати. Р.з.я. зменшується за наяв-ності інфляції, якщо вона не компенсується індексацією заробітної плати.

РЕАЛЬНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА [РЕАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА] - процентна ставка, скорегована на інфляцію. Обчислю-ється як різниця між номінальною ставкою процента і рівнем інфляції.

РЕАЛЬНИЙ ДОХІД (РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД] - грошовий дохід, визначений з урахуванням реальних цін на товари й послуги і утрима-них податків. Означає кількість благ, що їх можна придбати за отримані доходи.

РЕАЛЬНИЙ ОБМІННИЙ КУРС ВАЛЮТ [РЕАЛЬНЫЙ ОБМЕННЫЙ КУРС ВАЛЮТ] - пропорція обміну товарів між країнами; від-носна ціна товару, що виробляється у двох або більше країнах. Залежить від номіналь-ного курсу, співвідношення курсів валют і цін на товари у національних валютах. Ви-мірюється як добуток номінального курсу і співвідношення рівня цін на товари.

РЕАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПРОЦЕНТА [РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОЦЕНТА] - номінальний рівень процента мінус рівень інфляції.

РЕАЛЬНИЙ ТОВАР [РЕАЛЬНЫЙ ТОВАР) - товар, що є на складі, має індивідуальні властивості і підлягає негайній поставці або поставці у перспективі (майбутньому).

РЕАЛЬНІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ [РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ] - грошовий вираз матеріальних благ, придбаних спо-живачами на кошти, одержані у вигляді заробітної плати, пенсій, а також на доходи від підприємницької діяльності, особистого підсобного господарства та ін. Р.д.н. врахо-вують також надходження з суспільних фондів споживання (охорона здоров'я, куль-турно-побутове обслуговування населення. тощо). При обчисленні Р.д.н. з усієї сукуп-ності доходів вираховують платежі у бю-джетно-фінансову систему (податки та ін.), внески в громадські організації, приріст лишку готівки у населення і вкладів в ощад-них банках тощо.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія