Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ [РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ] - вдоско-налення, поліпшення виробництва, управ-ління, методів роботи, різноманітних видів діяльності.

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА [РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА] - сукуп-ність дій, заходів, спрямованих на вдоско-налення виробництва і підвищення його ефективності, раціонального використання матеріальних, фінансових і трудових ресур-сів, зниження витрат і відходів виробниц-тва, підвищення якості продукції і одержан-ня виробниками більших прибутків.

РАЦІОНАЛЬНИЙ [РАЦИОНАЛЬНЫЙ] -1. Той, хто стосується раціоналізму. 2. Розсуд-ливий, розумний, доцільний, поміркований.

РАЦІОНАЛЬНИЙ СПОЖИВЧИЙ БЮДЖЕТ [РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ] - типовий сімейний споживчий бюджет з раціонально побудованою струк-турою витрат.

РАЦІОНУВАННЯ [РАЦИОНИРОВАНИЕ] -встановлення раціону, раціональних спів-відношень споживання (раціон продуктів харчування).

РАЦІОНУВАННЯ ЕКСПОРТУ Й ІМПОРТУ [РАЦИОНИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА] - встановлення квот на експорт та ім-порт певних товарів.

РАЦІОНУВАННЯ РЕСУРСІВ [РАЦИОНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ] - встановлення обме-жень (квот) на купівлю і продаж окремих особливо важливих ресурсів.

РЕ... [РЕ...] - префікс, що оз-начає повторну або зворотну дію (напр., ре-інвестиція, реструктурування).

РЕАБІЛІТАЦІЯ [РЕАБИЛИТАЦИЯ] - по-новлення у правах, поновлення репутації безвинно потерпілих, що суміщається з ком-пенсацією нанесених їм збитків.

РЕАБІЛІТУВАТИ [РЕАБИЛИТИРОВАТЬ] - здійснювати реабілітацію.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія