Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РАХУНОК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ [СЧЕТ БУХГАЛТЕРСКИИ] - сукупність записів бухгал-терського обліку, в яких фіксується рух пев-ного виду коштів підприємства, що мають єдину природу або єдиний напрямок надхо-джень, використання.

РАХУНОК КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ [СЧЕТ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ] -Див. Кореспон-дентський рахунок.

РАХУНОК НЕТОВАРНИЙ [СЧЕТ НЕТОВАРНЫЙ] -Див. Нетоварний рахунок.

РАХУНОК - ПЛАТІЖНА ВИМОГА [СЧЕТ - ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ] -розрахунко-вий документ, що поєднує рахунок-фактуру і платіжну вимогу.

РАХУНОК РОЗРАХУНКОВИЙ [СЧЕТ РАСЧЕТНЫЙ] -Див. Розрахунковий рахунок.

РАХУНОК-СПЕЦИФІКАЦІЯ [СЧЕТ-СПЕЦИФИКАЦИЯ] - один із видів товаросупрово-джуючих документів, який об'єднує реквізи-ти рахунку і специфікації. В ньому зазнача-ється ціна за одиницю товару за видами і сор-тами, загальна вартість усієї партії товару. Виписується у тих випадках, коли партія міс-тить різні за асортиментом товари. Інколи його називають специфікованим рахунком.

РАХУНОК-ФАКТУРА [СЧЕТ-ФАКТУРА] - матеріально-фінансовий, платіжний і суп-роводжуючий вантаж (товар) документ, що оформляється продавцем товару з зазна-ченням назви товару, його кількості, ціни, вартості, артикулу, товарного шифру тощо. Використовується і як платіжний документ.

РАХУНОК ФІДУЦІАРНИЙ [СЧЕТ ФИДУЦИАРНЫЙ] - ра-хунок, яким управляє банк або трастова компанія за дорученням; рахунок залиша-ється на балансі банку, увесь ризик бере на себе клієнт, а комісійні одержує фінансова установа.

РАЦІОН [РАЦИОН] - норма продук-тів для харчування людей, фуражу для тва-рин на певний період.

РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ [РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ] - пропозиція щодо удосконалення іс-нуючих виробничо-технологічних процесів, технології, техніки, устаткування, облад-нання, транспортування, способів і методів управління, контролю, нагляду, досліджен-ня, техніки безпеки, Охорони праці тощо з метою підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва, зниження енер-го- і матеріаловитрат для досягнення біль-шого прибутку. Автор такої пропозиції може одержати відповідне авторське свідоцтво і матеріальну винагороду.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія