Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РАНЖИРУВАННЯ [РАНЖИРОВАНИЕ] - 1. Послідовне розміщення чогось. 2. Розмі-щення економічних показників (величин) у певному порядку залежно від значущості ве-личин (тісноти зв'язку). Застосовують в еко-номічному моделюванні, прогнозуванні.

РАНТЬЄ [РАНТЬЕ] - особа (соціальна група людей), ос-новним джерелом доходу якої є проценти від наданих у позичку грошей або від придба-них цінних паперів.

РАНЧЕРО [РАНЧЕРО] - влас-ник маєтку (ранчо), садиби, ферми.

РАНЧО [РАНЧО] - 1. У країнах Латинської Америки - хутір, садиба, має-ток. 2. У США- тваринницька ферма.

РАПОРТ [РАППОРТ] - 1. Звіт про ви-конання завдання, зобов'язання. 2. Службове або військове повідомлення про щось важливе.

РАРИТЕТ [РАРИТЕТ] - рідкісна річ.

РАТИФІКАЦІЙНА ГРАМОТА [РАТИФИКАЦИОННАЯ ГРАМОТА] -Див. Ратифікація.

РАТИФІКАЦІЯ [РАТИФИКАЦИЯ] - 1.У деяких країнах (напр., США)- особливий порядок затвердження консти-туційних поправок. 2. Затвердження вер-ховним органом державної влади міжнарод-ного договору, підписаного уповноваженим представником держави. При цьому оформ-ляється спеціальний документ - ратифіка-ційна грамота.

РАТУША [РАТУША] - орган самовряду-вання в ряді європейських країн; будинок, де розміщений цей орган.

РАУНД ТЕРН [РАУНД ТЕРН] - біржова про-цедура ліквідації довгої чи короткої позиції шляхом зворотної операції або через здій-снення поставки конкретних фінансових активів чи товарів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія