Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРЯМІ ВИТРАТИ (ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - Див. Витрати прямі.

ПРЯМІ ГОСПОДАРСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ [ПРЯМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ] - форма господарських стосунків, за яких зв'язки з товарообмінних операцій (бартер, купівля-продаж) здійснюють на підставі прямих двосторонніх договорів без участі посе-редників. Це спрощує розрахункові операції, прискорює строки поставок товарів, сприяє раціоналізації і зміцненню зв'язків, удоско-наленню і підвищенню ефективних взаємо-зв'язків, скороченню витрат, особливо по-в'язаних з посередництвом.

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ [ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ] -Див. Інвестиції прямі.

ПРЯМІ ПОДАТКИ [ПРЯМЫЕ НАЛОГИ] -Див. Податки прямі.

ПРЯМОКУТНИК [ПРЯМОУГОЛЬНИК]-термін, який використовують під час аналі-зу кон'юнктури фінансових ринків для по-значення динаміки цін. У графічному зоб-раженні він набирає форми прямокутника.

ПСЕВДОГРАФІКА [ПСЕВДОГРАФИКА] - побудова графічних зображень на екрані дисплею або принтері із текстових літер або літер "графічного набору". Інша назва - символьна графіка.

ПСИХОГРАФІКА [ПСИХОГРАФИКА] - нау-ка, що вивчає спосіб життя споживачів то-варів та послуг.

ПСУВАННЯ МОНЕТ [ПОРЧА МОНЕТ] - зменшення органами державної влади ваги або проби монет за збереження їхньої номі-нальної вартості з метою одержання за ра-хунок цього прибутку. Застосовувалось з давніх часів.

ПУЛ [ПУЛ] - 1. Угода між кількома підприємцями, за якою прибуток від спільної діяльності, спра-ви надходить на єдиний спільний рахунок чи спільний фонд і розподіляється пропор-ційно між учасниками угоди відповідно до заздалегідь зазначених угодою умов. 2. Роз-мінна монета Афганістану, дорівнює 1/100 афгані.

ПУЛИ [ПУЛЫ] - форма підприємницької діяльності у сфері послуг авіатранспорту та інформаційних систем. Сутність подібної діяльності полягає в об'єднанні доходів партнерів, одержаних від експлуатації виз-наченої частини ринку і розподілу цього фонду у кінці "пульного періоду" у наперед визначених пропорціях.