Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОЦЕСОР ІНФОРМАЦІЙНИЙ [ПРОЦЕССОР ИНФОРМАЦИОННЫЙ] - Див. Інфор-маційний процесор.

ПРОЦЕСОР СІТЬОВИЙ [ПРОЦЕССОР СЕТЕВОЙ]-Див. Сітьовий процесор.

ПРОЦЕСОР ТЕЛЕОБРОБКИ ДАНИХ [ПРОЦЕССОР ТЕЛЕОБРАБОТКИ ДАННЫХ] - пристрій, що забезпечує виконання функцій управління каналами передавання даних, по-передньої обробки повідомлень, перетворення кодів, захисту від помилок у каналах зв'язку.

ПРОЦЕСОР ФАЙЛОВИЙ [ПРОЦЕССОР ФАЙЛОВЫЙ] - вузол локальної обчислю-вальної сітки, що забезпечує управління розподіленою базою даних на зовнішніх за-пам'ятовуючих пристроях великої ємності.

ПРЯМЕ БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ [ПРЯМОЕ БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ] - безпосередня участь банку своїм кредиту-ванням у формуванні основних і оборотних коштів підприємств, компаній; пряме вкла-дення банківських капіталів у виробництво.

ПРЯМЕ ГОЛОСУВАННЯ [ПРЯМОЕ ГОЛОСОВАНИЕ] - звичайне голосування на загаль-них зборах акціонерів, яке забезпечує пере-вагу тим, у чиїх руках більша частина акцій.

ПРЯМЕ ІНВЕСТУВАННЯ (ПРЯМОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ] - вкладення капіталу за кордоном шляхом створення там власних підприємств.

ПРЯМИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК [ПРЯМАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ] - однозначно зумовлений вза-ємозв'язок між економічними показниками, величинами: у разі збільшення (або змен-шення) однієї перемінної збільшується (або зменшується) друга, що залежить від попе-редньої.

ПРЯМИЙ ЗБИТОК У СТРАХУВАННІ [ПРЯМОЙ УБЫТОК В СТРАХОВАНИИ] - кількіс-не зменшення застрахованого майна або зниження його вартості при збереженні ма-теріально-речової форми, що сталося внас-лідок страхового випадку.

ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ [ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ] - завершальна стадія рекламної діяль-ності, орієнтованої на укладання торговель-ної угоди, здійснення покупки у певній розд-рібній мережі. Не включає в себе діяльності щодо стимулювання майбутніх покупок.