Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОЦЕНТНІ ПАПЕРИ [ПРОЦЕНТНЫЕ БУМАГИ] - боргові зобов'язання, згідно з якими боржник виплачує кредитору процент за надану позичку.

ПРОЦЕНТНІ ПОЗИКИ (ПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ] - позики, за якими дохід виплачу-ється у вигляді певного твердого процента.

ПРОЦЕНТНО-ВИГРАШНА ПОЗИКА [ПРОЦЕНТНО-ВЫИГРАШНЫЙ ЗАЕМ] - позика, дохід за якою видається власникам обліга-цій як у вигляді процентів, так і у вигляді виграшів. Проценти виплачуються за купо-нами, що є у тиражах, і видаються власни-кам виграшних облігацій. Строки виплати купонів і проведення тиражів виграшів виз-начаються умовами позики.

ПРОЦЕС [ПРОЦЕСС] - закономірна, послідовна зміна явища, її перехід в інше явище (розвиток).

ПРОЦЕС СИСТЕМНОГО ВВЕДЕННЯ [ПРОЦЕСС СИСТЕМНОГО ВВОДА] -системний процес, призначений для автоматичного введення в обчислювальну систему пакета завдань за допомогою спеціального прист-рою введення-виведення.

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ФАЙЛАМИ [ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛАМИ] - процес, що підтримує роботу програм з зовнішньою пам'яттю і забезпечує пошук даних, контр-оль, обслуговування й оновлення файлів та інші функції.

ПРОЦЕСИ РИНКОВІ [ПРОЦЕССЫ РЫНОЧНЫЕ] - економічні процеси, які відбувають-ся на ринку: реалізація продукції, зміни попиту, товарної пропозиції і співвідношен-ня між ними, рух цін, прискорення або сповільнення товарообороту та ін.

ПРОЦЕСОР [ПРОЦЕССОР] - 1. Прис-трій або функціональна частина цифрової обчислювальної системи, що призначена для інтерпретації програми. 2. Спеціалізова-на програма обробки даних, що є частиною програми автоматизації програмування.

ПРОЦЕСОР БАЗИ ДАНИХ [ПРОЦЕССОР БАЗЫ ДАННЫХ] - спеціалізований проце-сор, що виконує функції системи управлін-ня даними, розміщення і пошуку даних у зовнішніх запам'ятовуючих пристроях, за-безпечує захист і збереження даних.

ПРОЦЕСОР ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ [ПРОЦЕСОР ВВОДА-ВЫВОДА] - спеціалі-зований процесор, призначений для вводу і виводу потоку даних і розподілу їх між окремими процесами.