Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОЦЕНТ ПОЗИЧКОВИЙ [ПРОЦЕНТ ССУДНЫЙ] -Див. Позичковий процент.

ПРОЦЕНТ СКЛАДНИЙ [ПРОЦЕНТ СЛОЖНЫЙ] -Див. Складний процент.

ПРОЦЕНТ ТОЧНИЙ [ПРОЦЕНТ ТОЧНЫЙ] - процент, обчислений з урахуванням реаль-ної тривалості року, зокрема з 365, а не з 360 днів, прийнятих економічною практикою.

ПРОЦЕНТНА ПОЗИКА (ПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЕМ] - позика, за якою дохід виплачуєть-ся у вигляді певного твердого процента.

ПРОЦЕНТНА СТАВКА (ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА] - плата у процентному співвідношенні, яку одержує кредитор від позичальника за на-дання у тимчасове користування грошей чи інших матеріальних цінностей. П.с. визна-чається розміром, формою, видом та термі-ном позички. Сутність позичкового капіта-лу як економічної категорії полягає у тому, що він являє собою частину прибутку, яку позичальник сплачує за взятий у кредит позичковий капітал, тобто процент - ірра-ціональну ціну споживчого капіталу.

ПРОЦЕНТНА СТАВКА ПЛАВАЮЧА [ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПЛАВАЮЩАЯ] - про-центна ставка, що не фіксується на весь пе-ріод кредиту, а змінюється залежно від змі-ни економічних умов (здебільшого інфляції), змін кон'юнктури ринку.

ПРОЦЕНТНЕ ЧИСЛО [ПРОЦЕНТНОЕ ЧИСЛО] - сума залишку коштів на особовому рахунку за певний час, на який за встанов- леною процентною ставкою банки нарахо-вують проценти.

ПРОЦЕНТНИЙ АРБІТРАЖ [ПРОЦЕНТНЫЙ АРБИТРАЖ] - операція, що поєднує у собі ва-лютну (конверсійну) і депозитну операції. Во-на спрямована на регулювання банками і фір-мами (арбітражерами) валютної структури своїх короткострокових активів і пасивів з метою отримання прибутку за рахунок різ-ниці в процентних ставках по різних валютах.

ПРОЦЕНТНИЙ ПЕРІОД [ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД] - частина терміну середньостро-кового і довгострокового кредиту, наданого за плаваючою процентною ставкою. Протя-гом цього періоду процентна ставка фіксу-ється на рівні, що визначається угодою між кредитором і позичальником.

ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК [ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК] - один з видів банківського ризику, зумовлений коливанням ринкових процен-тних ставок. Такі зміни можуть призвести до зменшення або навіть і втрати прибутків банку від кредитно-депозитних операцій.