Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ РЕМОНТ [ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ] - вид технічно-го обслуговування, спрямованого на недопу-щення виникнення пошкоджень, дефектів.

ПРОФІТ [ПРОФИТ] - легко одержаний прибуток, вигода, дохід, бариш.

ПРОФІЦИТ [ПРОФИЦИТ] - позитивне сальдо бюджету.

ПРОФОРМА-РАХУНОК [ПРОФОРМА- СЧЕТ] - попередній рахунок, що надсила-ється продавцем покупцеві згідно з умовами договору.

ПРОФСПІЛКА [ПРОФСОЮЗ] - Див. Про фесійні спілки.

ПРОЦЕДУРА [ПРОЦЕДУРА] - 1. Офіційно встанов-лений або визначений порядок для здій-снення певних справ. 2. Складова операції, послідовність дій.

ПРОЦЕДУРНА МОВА [ПРОЦЕДУРНЫЙ ЯЗЫК] - 1. Мова програмування, призна-чена для описання алгоритмів розв'язуван-ня певного класу задач. 2. Мова програму-вання, у якій програма складається із одної або кількох процедур. Процедури склада-ються з окремих базових операторів мови (у т. ч. і посилань на інші процедури) і є точ-ним відтворенням алгоритму розв'язування задачі. П.м.. тісно пов'язана з фон-нейман-ською моделлю обчислень, і тому більшість популярних мов (Кобол, Фортран, Алгол і Паскаль) є процедурними.

ПРОЦЕДУРНО ОРІЄНТОВАНА МОВА [ПРОЦЕДУРНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЯЗЫК] -мова програмування, у якій програми опи-суються як сукупності процедур. Ці про-цедури можуть викликати одна іншу, і кожна з них може бути викликана основною програмою, яку також можна розглядати як процедуру.

ПРОЦЕНТ БАНКІВСЬКИЙ [ПРОЦЕНТ БАНКОВСКИЙ] - плата за надання грошей у борг. Розрізняють кредит-процент і дебет-процент, що відповідає двом видам діяль-ності банків - збереження вкладів і надан-ня позик. П.б. - це або плата банкіра за по-зичені гроші, або плата клієнта - позичаль-ника, який узяв гроші у банку. Прибуток банкіра визначається цими двома потока-ми мінус накладні витрати.

ПРОЦЕНТ ЗА КРЕДИТ [ПРОЦЕНТ ЗА КРЕДИТ] - плата, що утримується банком за надання кредиту (позички), розмір якої залежить від величини кредиту, строку його використання і встановленої процентної ставки, а також від економічної кон'юн-ктури.